Hovedinnhold
Skriv ut

Registrering av eksportør av fisk og fiskeprodukter 

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et Altinn-skjema. Du finner registreringsskjemaet på nettstedet til Norges sjømatråd (tidligere Eksportutvalget for fisk).

Kort om skjemaet

Bedrifter i fiskerinæringen skal godkjennes som eksportør dersom de søker om det, og de enten eier eller leier et produksjonsanlegg i drift som er godkjent av Fiskeridirektoratets kontrollverk, eller eies av bedrift med slikt anlegg.

Andre som søker om å bli godkjent som eksportør, og de enten eier eller leier et godkjent produksjonsanlegg i drift, må enten være registrert som kjøper etter lov om registrering, som kjøper i første hånd av råfisk mv., eller dokumentere slik økonomi som Norges sjømatråd krever.

Krav til søker:

Vilkår for å bli godkjent som eksportør:

Bedrifter i fiskerinæringen skal godkjennes som eksportør dersom de søker om det, og når den årlige avgiften er betalt.

På følgende områder og for følgende fiskeslag er det forbudt å forhandle om og gjennomføre salg av fisk og fiskevarer, med unntak for firmaer som er gitt enerett til slikt salg:

1. Saltfisk og klippfisk til internasjonale hjelpeorganisasjoner under FN. Enerett til eksport: Unidos AL.

2. Tørrfisk til internasjonale hjelpeorganisasjoner under FN. Enerett
til eksport: AL Unistock.

3. Hermetiske fiskevarer til internasjonale hjelpeorganisasjoner under
FN. Enerett til eksport: AS Norconserv Products.

Eksportavgift:
Eksportavgiften fremkommer av § 2 i forskrift om samordnet innkreving av avgift på fiskeeksport.

Godkjente eksportører skal svare en årlig avgift til Norges sjømatråd på kr 15 000. Eksportører av ferskvannsfisk svarer en årlig avgift på 30 % av ordinær avgift. Ved første gangs registrering skal det svares avgift for to år på forskudd. Innbetalt avgift kan ikkekreves tilbakebetalt.

Det er i tillegg fastsatt at forsendelser hvor avgiften er mindre enn kr 150.-, hvor fisk og fiskevarer er til Verdens Matvareprogram eller kanaliseres gjennom hjelpeorganisasjoner, ikke skal svare avgift.

Merknader:

Det er forbudt å eksportere fisk og fiskevarer uten at eksportøren er registrert i Norges sjømatråd sitt register over eksportører som har rett til å eksportere fisk og fiskevarer.

Rettighet

Bedrifter i fiskerinæringen skal godkjennes som eksportør dersom de søker om det, og når den årlige avgiften er betalt.

Norges sjømatråd sletter registrerte eksportører fra registeret dersom den årlige avgiften ikke blir betalt.

Hvem skal levere

Alle som skal eksportere fisk og fiskevarer.

Innlevering

Søknad sendes Norges sjømatråd.

Lovhjemmel

LOV 1990-04-27 nr 09: Lov om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer (fiskeeksportloven)

FOR 1991-03-22 nr 157: Forskrift om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer

FOR 2000-12-13 nr 1253: Forskrift om samordnet innkreving av avgift på fiskeeksport

Skjema-/tjenesteeier

Nyttige nettsteder

Se også

Emner