Hovedinnhold
Skriv ut

Tillatelse til å drive eiendomsmegling mot godtgjørelse 

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Blanketten kan du finne på Finanstilsynets nettsted.

Kort om skjemaet

Kriterier/vilkår:

Det stilles krav til registrering i Foretaksregisteret før tillatelse blir gitt.

Foretakets styremedlemmer og daglig leder skal ha relevante kvalifikasjoner og yrkeserfaring. Fagansvarlig må ha eiendomsmeglerbrev, advokatbevilling eller særskilt tillatelse for jurister.

Krav til at foretaket har fast kontorsted i Norge, men Finanstilsynet kan i enkeltvedtak gjøre unntak fra kravet.

Lov om eiendomsmegling §§ 2-4 til 2-9 stiller krav til foretaksform, egenkapital og sikkerhetsstillelse. Videre stiller de krav om tilslutning til klagenemnd samt egnethet for betydelige eiere, styremedlemmer, daglig leder og fagansvarlig.

Foretak som driver eiendomsmegling kan bare drive virksomhet som har en naturlig sammenheng med eiendoomsmegling, og som ikke er egnet til å svekke tilliten til foretakets integritet og uavhengighet.

Ansatte og personer med tilsvarende tilknytning til foretaket som driver eiendomsmegling, samt eiere og tillitsvalgte i slike foretak som normalt deltar i den daglige driften kan ikke:
 
- Selge eiendom gjennom den aktuelle virksomheten.
- Drive direkte eller indirekte drive handel med fast eiendom.
- Drive annen virksomhet som er egnet til å svekke tilliten til foretakets integritet og uavhengighet.

Mer informasjon om ordningen finnes på Finanstilsynets nettsted.

Rettighet

Tillatelse gir rett til å drive eiendomsmegling mot godtgjørelse.

Innlevering

Søknad med vedlegg sendes til Finanstilsynet.

Lovhjemmel

LOV 2007-06-29 nr 73: Lov om eiendomsmegling § 2-3, jf. § 2-1.