Hovedinnhold
Skriv ut

Serveringsbevilling  

Søknad om serveringsbevilling er en kommunal skjemaordning. Drammen kommune er den første kommunen som tilbyr tilgang til det elektroniske skjemaet via innlogging i Altinn.

Hvor finner du skjemaet?

Serveringsbevilling skal søkes i den kommunen du ønsker å drive servering. I listen under finner du lenker til kommunens liste over skjemaer (eventuelt kommunens nettsted). Om du ikke finner skjema for serveringsbevilling i listen, kontakt kommunen for å finne ut hvilke rutiner som gjelder.

Kort om skjemaet

Bevillingen gjelder etablering og drift av serveringssteder der det skal være servering av mat og/eller drikke, og der forholdene ligger til rette for at det spises/drikkes på stedet.  

Kriterier/vilkår:
Daglig leder for serveringsstedet må bestå en etablererprøve for å dokumentere nødvendige kunnskaper om økonomistyring og om lovgivning av betydning for drift av serveringssteder.
Bevillingssøker, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel.

Merknader:

Det kreves bevilling før oppstart av serveringsstedet. (Ved overdragelse av serveringsstedet faller serveringsbevillingen bort hvis ikke ny eier søker om bevilling innen 30 dager etter at overdragelsen ble avtalt.)

For å kunne drive serveringsvirksomhet, må søkeren i tillegg blant annet registrere virksomheten hos Mattilsynet, og bygningen må være godkjent av de kommunale bygningsmyndighetene. Det må for eksempel foreligge godkjent bruksendring hvis bygningen er regulert til andre formål, og krav til parkeringsplasser må være oppfylt.

Det foreligger ikke skjemaplikt, men opplysningsplikt til kommunen ved:
• Skifte av daglig leder.
• Endringer i personkretsen: daglig leder, bevillingshaver, personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten etter § 6 jf. § 7.
• Innstilt drift av serveringssted.

Rettighet

Bevilling gir rett til etablering og drift av alle former for serveringsvirksomhet på adressen.

Krav til innsender

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet elektronisk trenger du Altinn-rollen kommunale tjenester. Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Innlevering

Søknad sendes den aktuelle kommunen.

Lovhjemmel

LOV 1997-06-13 nr 55: Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 3.

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Det er den enkelte kommune som svarer på spørsmål om skjemautfylling, vedleggskrav, etc.


Altinn brukerservice

svarer på spørsmål om bruk av Altinn.