Hovedinnhold
Skriv ut

Skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikke 

Søknad om skjenkebevilling er en kommunal skjemaordning. Drammen kommune er den første kommunen som tilbyr tilgang til det elektroniske skjemaet via innlogging i Altinn.

Hvor finner du skjemaet?

Skjenkebevilling skal søkes i den kommunen du ønsker å drive skjenking. I listen under finner du lenker til kommunens liste over skjemaer (eventuelt kommunens nettsted). Om du ikke finner skjema for skjenkebevilling i listen, kontakt kommunen for å finne ut hvilke rutiner som gjelder. 

Kort om skjemaet

Tildeling av skjenkebevilling for alkoholholdig drikk kan gis for maksimum fire år om gangen, men ikke lenger enn 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Behandlingstiden i kommunen beregnes til cirka tre måneder. Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder hvis bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling så snart som mulig (senest innen 30 dager etter overdragelsen). Dette gjelder ikke konkurs eller dødsfall.

Kriterier/vilkår:

Alle som driver et serveringssted som serverer alkoholholdig drikk, må ha skjenkebevilling. Den kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling. Det kreves god vandel.
Bevillingshaveren skal utpeke en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet. Styrer og stedfortreder må begge være over 20 år og ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven.
Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

Den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer, må ha fylt 20 år, og den som selger, utleverer eller skjenker annen alkoholholdig drikk, må ha fylt 18 år.

Merknader:

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Melding om endring sendes til kommunen, som fatter nytt vedtak.

Rettighet

Bevilling gir rett til skjenking av alkoholholdig drikk.

Krav til innsender

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Kommunale tjenester.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Innlevering

Søknad sendes den aktuelle kommunen.

Lovhjemmel

LOV 1989-06-02 nr 27: Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 1-4a.

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Det er den enkelte kommune som svarer på spørsmål om skjemautfylling, vedleggskrav, etc.


Altinn brukerservice

svarer på spørsmål om bruk av Altinn.