Hovedinnhold
Skriv ut

Søknad om farledsbevis 

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Du finner skjemaet på nettstedet til Kystverket.

Krav om vedlegg

Følgende dokumentasjon skal være vedlagt søknaden:

Kopi av gyldig navigatørsertifikat.
Kopi av sjøfartsbok.
For fiskefartøy ønskes dokumentasjon fra rederi/regnskapskontor.

For gjennomførte seilinger godtas følgende dokumentasjon:
Attestasjon fra statsloser.
Bekreftelse fra rederi.
  
Det må i tillegg vedlegges en egenerklæring som bekrefter at søkeren har forestått navigeringen på hele strekningen det antall ganger som forskriften fastsetter.

Kort om skjemaet

Bestemmelsen om losplikt er begrunnet ut fra sikkerhetsmessige hensyn, og sier at lospliktige fartøyer skal bruke statslos. Farledsbevis er en ordning som kan frita fartøy med losplikt å benytte los.

Farledsbevis kan utstedes til skipsfører og andre navigatører.

Et farledsbevis kan dekke områder av kysten innenfor det lospliktige området. Farledsbeviset som blir utstedt er knyttet opp mot ett eller flere fartøy. Skipet er pliktig til å undersøke om det kan være lokale bestemmelser som allikevel kan medføre at skipet ikke kan bruke sitt farledsbevis. Det kan også være ”vilkår” som gjør at en ikke kan benytte sitt farledsbevis i enkelte leder.

Farledsbeviset gjelder i 3 år etter utstedelsen. Farledsbeviset kan fornyes etter søknad dersom søkeren kan dokumentere at han eller hun i løpet av gyldighetsperioden har vedlikeholdt sin farvannskunnskap i det området det søkes fornyelse for. Fornyelsen gjelder for 3 år om gangen.

Krav til søkeren:

Krav til utdannelse.
Krav til praksis.
Krav til egnethet.
Nærmere informasjon om kravene til søkeren finnes i forskrift om plikt til å bruke los i norske farvann §§ 13 og 14.

For mer informasjon, se nettstedet til Kystverket.

Formål

Formålet med farledsbevis er å sikre en effektiv lostjeneste som kan bidra til å trygge ferdselen på sjøen og derigjennom verne om miljøet.

Rettighet

Farledsbevis gir fartøy med losplikt rett til fritak for å benytte los.

Hvem skal levere

Farledsbevis kan utstedes til skipsfører og andre av fartøyets navigatører.

Innlevering

Søknadsskjema sendes til Kystverket.

E-post: farledsbevis@kystverket.no
Postadresse: Kystverket Vest, 5947 FEDJE

Lovhjemmel

LOV 1989-06-16 nr 59: Lov om lostjenesten m.v. (losloven).

FOR 1994-12-23 nr 1129: Forskrift om plikt til å bruke los i norske farvann.

Skjema-/tjenesteeier

Se også

Emner