Hovedinnhold
Skriv ut

Tillatelse til oppsetting av fyrlys, sjømerker, mv. 

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Søknadsskjema fås ved henvendelse til Kystverkets hovedkontor.

Kort om skjemaet

Oppsetting av fyrlys, sjømerker, farvannsskilt og anlegg for trafikkovervåkning trenger tillatelse. Det er forbud mot fjerning, flytting, forandring, begrensing eller skjerming uten tillatelse. Tillatelse gis etter avveining av en rekke forhold. (Se § 19 i havneloven.)

Formål

Å legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til fiskeriene og andre næringer.

Rettighet

Tillatelse til oppsetting av fyrlys, sjømerker, farvannsskilt og andre innretninger og anlegg som skal gi navigasjonsveiledning eller regulere ferdselen.

Innlevering

Søknad om tillatelse sendes Kystverkets hovedkontor.

Lovhjemmel

LOV 2009-04-17 nr 19: Lov om havner og farvann

FOR 2012-12-19 nr 1329: Forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger

Skjema-/tjenesteeier

Nyttige nettsteder