Hovedinnhold
Skriv ut

Mattilsynet

Mattilsynet er ett statlig, landsdekkende forvaltningsorgan som bidrar til å sikre forbrukere trygg mat og trygt drikkevann. Tilsynet skal fremme folke-, plante-, fiske- og dyrehelse, miljøvennlig produksjon og etisk forsvarlig dyre- og fiskehold. Mattilsynet har også oppgaver i i forhold til kosmetikk og legemidler, og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

På Mattilsynets nettsider finner du en rekke temasider og veiledere blant annet om smittevern og import/eksport. Du finner også resultatstatistikk fra tilsynets Mattilsynets overvåkings- og kartleggingsprogram og du kan søke fram resultater fra inspeksjon ved ulike spisesteder (pilotprosjekt for smilefjesordningen).

Skjema og tjenester

Skjemanr. Skjemanavn Tjenesteeier/etat
Autorisasjon av dyrepleiere Mattilsynet
Autorisasjon av fiskehelsebiologer Mattilsynet
Autorisasjon av veterinær Mattilsynet
() Avslutte aktivitet og/eller produksjonsform (dyrehold, planter og vann) Mattilsynet
() Dispensasjon for import av kjæledyr Mattilsynet
FD-0006 () Driftsplaner for akvakulturanlegg i sjøvann Fiskeridirektoratet
() Endre informasjon om forvirksomhet Mattilsynet
() Endre informasjon om import av biprodukter Mattilsynet
() Endre informasjon om import av fôrvarer Mattilsynet
() Endre informasjon om import av næringsmidler Mattilsynet
() Endre informasjon om næringsmiddelvirksomhet Mattilsynet
() Endre informasjon om vannforsyningssystem Mattilsynet
() Fisk og sjømat Mattilsynet
() Forflytning av småfe mellom dyrehold Mattilsynet
() Forhåndsgodkjenning for import av biprodukter Mattilsynet
() Godkjenning av anlegg for overføring av sæd og embryo Mattilsynet
() Godkjenning av biproduktvirksomhet Mattilsynet
Godkjenning av dyretransportører og kompetansebevis for sjåfører og ledsagere Mattilsynet
Godkjenning av embryoinnsamlingsgruppe/embryoproduksjonsgruppe Mattilsynet
Godkjenning av feltstasjon/Godkjenning av samlingsstasjon Mattilsynet
Godkjenning av oksestasjon Mattilsynet
Godkjenning av rånestasjon Mattilsynet
Godkjenning av sædstasjon Mattilsynet
Godkjenning av virksomheter i fiskeindustrien Mattilsynet
Godkjenning av virksomheter som vil markedsføre økologiske produkter Mattilsynet
() Husdyrregisteret Mattilsynet
() Høstetillatelse for skjell Mattilsynet
() Import av biprodukter Mattilsynet
() Import av fôrvarer Mattilsynet
() Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr Mattilsynet
() Import av næringsmidler Mattilsynet
() Innmelding av kosmetikkbivirkninger Mattilsynet
() Innmelding slakteplan Mattilsynet
() Innrapportering av importert for til selskapsdyr og pelsdyr Mattilsynet
() Innrapportering av produsert for til selskapsdyr og pelsdyr Mattilsynet
() Innrapportering omsetning såvare Mattilsynet
() Lakselus Mattilsynet
() Mattilsynets skjematjenester Mattilsynet
() Meldeskjema for hendelser Mattilsynet
Meldeskjema for importør og/eller produsenter av kosmetiske produkter Mattilsynet
() Meldeskjema for periodisk innrapportering Mattilsynet
Meldeskjema til Mattilsynet Mattilsynet
Melding om flytting til vandreplass Mattilsynet
Melding om import av næringsmidler fra EØS-land og tredjeland Mattilsynet
() Melding om meldepliktig hendelse Mattilsynet
() Melding om mistenkt sykdomstilfelle/skadegjører Mattilsynet
() Månedsrapport settefisk Mattilsynet
() Ny forvirksomhet Mattilsynet
() Ny importør av animalske biprodukter Mattilsynet
() Ny importør av fôrvare Mattilsynet
() Ny importør av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr Mattilsynet
() Ny importør av næringsmidler Mattilsynet
() Ny næringsmiddelvirksomhet Mattilsynet
() Ny plantevernmiddelvirksomhet Mattilsynet
() Ny produksjon/omsetning av planter, planteprodukter, trelast og treemballasje Mattilsynet
() Nytt/endre dyrehold Mattilsynet
() Næringsmiddelvirksomhet Mattilsynet
() Periodisk innrapportering for omsetning av gjødselsvarer Mattilsynet
() Plantesunnhetssertifikat for eksport Mattilsynet
() Registrere dyretransportør, dyretransportmiddel eller oppsamlingssentral Mattilsynet
() Registrere eller melde import av planter og plantemateriale Mattilsynet
() Registrere vannforsyningssystem Mattilsynet
() Registrering av gjødselprodukt Mattilsynet
Registrering av importør og første mottaker i forbindelse med import av næringsmidler, produkter av animalsk opprinnelse, levende dyr og annet avlsmateriale Mattilsynet
() Registreringsdokument for sporing av skjell, pigghuder og snegler Mattilsynet
() Rekvisisjon av eksportattest for fisk Mattilsynet
Sertifisering, registrering og oppdatering av stasjonær bigård Mattilsynet
() Slakting av oppdrettsfisk Mattilsynet
() Søke oppstartstillatelse for plangodkjent vannverk Mattilsynet
() Søke plangodkjenning for nytt vannforsyningssystem Mattilsynet
() Søke plangodkjenning for nytt/endret vannbehandlingsanlegg Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av fjørfeslakteri Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av kjøle- og fryselager Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av kjøle- og fryselager for ferskt fjørfekjøtt Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av kjøttforedlingsvirksomhet Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av nedskjæringsvirksomhet Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av nedskjæringsvirksomhet, ferskt fjørfekjøtt Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av slakteri Mattilsynet
() Søknad om dispensasjon Mattilsynet
() Søknad om eksportattest for fisk Mattilsynet
Søknad om godkjenning av helårsslakteri for rein og oppdrettsvilt Mattilsynet
Søknad om godkjenning av kjemiske produkter til behandling av drikkevann Mattilsynet
Søknad om godkjenning av nedskjæringsvirksomhet med begrenset kapasitet Mattilsynet
Søknad om godkjenning av produkter til behandling av drikkevann Mattilsynet
Søknad om godkjenning av sesongslakteri for rein og oppdrettsvilt Mattilsynet
Søknad om godkjenning av slakteri med begrenset kapasitet Mattilsynet
Tillatelse for andre enn veterinærer for å drive med inseminering av husdyr Mattilsynet
Tillatelse for andre enn veterinærer for å drive med inseminering av husdyr i bestemt besetning Mattilsynet
Tillatelse til etablering av behandlingsanlegg for animalsk avfall m.v. Mattilsynet
Tillatelse til import av fisk Mattilsynet
Tillatelse til import og salg av settepoteter Mattilsynet
Tillatelse til omsetning, pakking, import og eksport av såvarer Mattilsynet
Tillatelse til salg av rugeegg og livdyr av fjørfe Mattilsynet
Tillatelse til transport av akvatiske organismer Mattilsynet
() Utlevering/bruk av legemidler Mattilsynet
() Vannforsyningssystem Mattilsynet
() Årlig innrapportering av antall småfe Mattilsynet
() Årlig innrapportering av såvare Mattilsynet
() Årlig innrapportering for vannforsyningssystem Mattilsynet
Årlig slakteplan/ukeplan Mattilsynet
Publisert 02.07.2007