Hovedinnhold
Skriv ut

Godkjenning av anlegg for overføring av sæd og embryo 

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Det er ikke utarbeidet et eget skjema for denne type søknad. Søker må sende inn skriftlig søknad og legge ved nødvendig dokumentasjon.

Krav om vedlegg

Søknaden må vedlegges dokumentasjon på ansvarshavende veterinær, dvs. kontrakt eller annen juridisk bindende dokumentasjon.

Søknaden må også inneholde opplysninger om beliggenhet, utstyr og fasiliteter, helsestatus, med mer, iht. forskrift om dyrehelsemessige vilkår mv. §§ 5-12.


 

Kort om skjemaet

Ordningen gjelder godkjenningsordning for sæd og embryo, og frivillig godkjenning av dyreparker.

 

Kriterier/vilkår:

Krav om ansvarshavende veterinær.

Det stilles krav om ansvarshavende veterinær, beliggenhet, utstyr og fasiliteter, helsestatus med mer.

Nærmere informasjon om kravene fremgår av forskrift om dyrehelsemessige vilkår mv. §§ 5-12.

 

Merknader:

Det er knyttet gebyr til søknadsbehandlingen, jf. forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet.

Rettighet

Godkjenning gir rett til å drive anlegg for overføring av sæd og embryo.

Innlevering

Skriftlig søknad sendes til Mattilsynet.

Lovhjemmel

FOR 2004-02-20 nr 453: Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for godkjenning av institusjoner, institutter og sentra og overføring av dyr, sæd, egg og embryo til og fra godkjente anlegg.

FOR 2004-02-13 nr 406: Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet.