Hovedinnhold
Skriv ut

Rekvisisjon av eksportattest for fisk 

Tjenesten er del av Mattilsynets skjematjenester. Du kommer til tjenesten ved å følge lenka under.

Kort om tjenesten

Tjenesten krever at du benytter underenhet til juridisk enhet (bedriftsnummer). Underenhet til juridisk enhet får du frem ved å hake av i boksen for Vis også underenhet (bedrift) på siden for valg av virksomhet det skal rapporteres for.

Tjenesten kan benyttes direkte fra Mattilsynets nettsted.

Hvem kan benytte tjenesten

Fiskeeksportører, -speditører.

Krav for bruk av tjenesten

For å ha tilgang til tjenesten må du ha rollen Primærnæring og næringsmidler, eller tilgang via lokal rolle eller enkeltrettighet.

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

Når er tjenesten tilgjengelig

Rekvisisjonen skal sendes Mattilsynet i tilstrekkelig tid for eventuell kontroll av partiet. For fryste varer må det påregnes nødvendig tid for kontroll av eventuelle tineprøver. Dersom varene ikke er tilgjengelig for inspeksjon kan Mattilsynet ikke utstede attest.

Diverse

Eksportattest for fisk kan rekvireres når som helst.

Lovhjemmel

Hjemmelsgrunnlag for attestutstedelse. Utstedelse av attester og erklæringer foregår innenfor rammer av lover og forskrifter.


• Lov 2003-12-19-124 om matproduksjon og mattrygghet.


• Kvalitetsforskrift nr. 667 av 14. 06. 1996 for fisk og fiskevarer §1-12
NB! Mattilsynet kan utstede attest på forhold som er beskrevet i forskriften, men er ikke forpliktet til å utstede attest.


• Lov av 10.02.1967 om behandlingsmåter i forvaltningssaker Forskrift nr. 406 av 13. 02. 2004 om betaling av gebyr for særskilte ytelser fra Mattilsynet.


• FOR-1998-12-23-1471 Importkontrollforskriften. Forskrift om tilsyn og kontroll ved import og eksport av næringsmidler og av produkter av animalsk opprinnelse innen EØS, og av ikke-animalske næringsmidler fra tredjeland (1998-12-23).


• Forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 136/2004 om fastsettelse av fremgangsmåtene for veterinærkontroller ved EØS grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater.

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Mattilsynet svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjemaet:

postmottak@mattilsynet.no

tlf: 22 40 00 00

 

Har du spørsmål til bruk av Altinn kan du kontakte Altinn brukerservice.