Hovedinnhold
Skriv ut

Mesterbrevordningen 

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Søknad om mesterbrev finner du på Mesterbrevnemndas nettsted

Kort om skjemaet

Mesterprøven består av fagene organisasjon og ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse. Dette er en frivillig ordning.

Krav til søker:

For å få mesterbrevgodkjennelse må man være myndig og fast bosatt i Norge, ha avlagt svenneprøve eller fagprøve i fag under mesterbrevordningen og ha minst seks års praksis i faget, eller minst to års praksis etter svennebrev/fagbrev og bestått eksamen i fagets mesterprøve fastsatt av mesterbrevnemnda. Annen utdannelse og praksis, samt likeverdig utdannelse fra utlandet kan også godtas.

Kravet om bopel gjelder ikke for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat.

Merknader:

Mesterbrevavgiften må betales hvert år dersom du vil profilere deg som mester, og bruke mestermerket og mestertittelen i næringsøyemed. Årsavgiftens størrelse bestemmes av Nærings- og fiskeridepartementet etter forslag fra Mesterbrevnemnda.

Formål

Formålet med ordningen er å sikre status, styrke rekrutteringen og opplæringen i håndverksfagene, sikre etablering og sunn drift av bedriftene samt ivareta forbrukernes interesser.

Rettighet

Den som tildeles mesterbrev får rett til å kalle seg mester. Tittelen mester er vernet og mestermerket er mønsterbeskyttet. Det er kun registrerte, aktive mestere som har rett til å profilere seg som mester, benytte mestertittelen og merket i næringsvirksomhet.

Hvem skal levere

Personer som ønsker å starte for seg selv eller få en ledende stilling, og som har et fag- eller svennebrev i et fag under mesterordningen.

Mesterbrevfagene:

Byggfag Estetiske fag Verkstedhåndverksfag
Anleggsgartner Blomsterdekoratør Børsemaker
Byggtapetserer Bunadtilvirker Filigranssølvsmed
Feier Buntmaker Finsteinhugger
Glassfaget Dame - og
herrefrisør
Forgyller
Ventilasjon- og
blikkenslagerfaget
Damefrisør Gipsmaker
Kulde- og varmepumpe
-montør
Fotograf Gravør
Maler Herrefrisør Gullsmed
Murer Håndvever Hjul- og karosserimaker
Rørlegger (ikke industrirørlegger) Kjemisk renser Hovslagerfaget
Steinfaget Kjole- og draktsyer Instrumentmaker
Stillasbygger Maskør- og parykk-
maker
Låsesmed
Taktekker Seilmaker Pottemaker 
Tømrer Skomaker Smed 
Skredder Sølvsmed
Næringsmiddelfag: Strikker Tanntekniker
Baker Tekstilrenhold Urmaker

Butikkslakter

 
Instutisjonskokk  Grafiske fag: Møbel- og trefag 
Kjøttskjærer
 Bokbinder Tredreier 
Kokk
 Boktrykker Kurvmaker
Konditor
 Grafiker Møbeltapetserer
Pølsemaker
 Grafisk trykking Porteføljemaker
Slakter  Litograf Salmaker
Bilfag:  Reprodusør Snekker
Bilmekaniker, lette kjøretøy  Profileringsdesignfaget Treskjærer
Bilmekaniker, tunge kjøretøy   Trevare- og møbel-
snekker
Bilskadereparatør    
Motorsykkelmekaniker    
Billakkerer    
Reservedelsekspeditør    
Motorsykkelmekaniker    
Hjulutrustningsreparatør    
     

Innlevering

Søknaden sendes til Mesterbrev.

Lovhjemmel

LOV 1986-06-20 nr 35: Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring [mesterbrevloven]