Hovedinnhold
Skriv ut

Søknad om utsetting av genmodifiserte organismer (GMO) 

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et Altinn-skjema. Søknadsskjema fås ved henvendelse til Klima- og miljødepartementet.

Kort om skjemaet

Med genmodifiserte organismer (GMO) menes mikroorganismer, planter og dyr hvor den genetiske sammensetningen er endret ved bruk av gen- eller celleteknologi.

Krav til søker:

Krav til konsekvensutredning.

Merknader:
Utsetting av genmodifiserte organismer kan bare godkjennes når det ikke foreligger fare for miljø- og helsemessige skadevirkninger.

Det kan det fastsettes vilkår i tillatelsen, blant annet kan godkjenningen gjøres tidsbegrenset (genteknologiloven § 15).

Formål

Formålet med tillatelsen er å sikre at framstilling og bruk av genmodifiserte organismer skjer på en etisk og samfunnsmessig forsvarlig måte, i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling og uten helse- og miljømessige skadevirkninger.

Rettighet

Tillatelse gir rett til å fremstille og bruke genmodifiserte organismer.

Hvem skal levere

Enhver som skal framstille og bruke genmodifiserte organismer.

Innlevering

Søknad sendes Klima- og miljødepartementet.

Lovhjemmel

LOV 1993-04-02 nr 38: Lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m. (genteknologiloven)

FOR 2005-12-16 nr 1495: Forskrift om konsekvensutredning etter genteknologiloven

FOR 2005-09-02 nr 1009: Forskrift om merking, transport, import og eksport av genmodifiserte organismer

Skjema-/tjenesteeier

Nyttige nettsteder

Se også

Emner