Hovedinnhold
Skriv ut

Søknad om utsetting av genmodifiserte organismer (GMO) 

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et Altinn-skjema. Søknadsskjema fås ved henvendelse til Miljøverndepartementet.

Krav om vedlegg

Hva som skal vedlegges en søknad går frem av forskrift om konsekvensutredning etter genteknologiloven og forskrift om merking, transport, import og eksport av genmodifiserte organismer.

Kort om skjemaet

Med genmodifiserte organismer (GMO) menes mikroorganismer, planter og dyr hvor den genetiske sammensetningen er endret ved bruk av gen- eller celleteknologi.

Krav til søker:

Krav til konsekvensutredning.

Merknader:
Utsetting av genmodifiserte organismer kan bare godkjennes når det ikke foreligger fare for miljø- og helsemessige skadevirkninger.

Formål

Formålet med tillatelsen er å sikre at framstilling og bruk av genmodifiserte organismer skjer på en etisk og samfunnsmessig forsvarlig måte, i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling og uten helse- og miljømessige skadevirkninger.

 

Rettighet

Iht. genteknologiloven § 15 kan det fastsettes vilkår i tillatelsen, blant annet kan godkjenningen gjøres tidsbegrenset.

Hvem skal levere

Enhver som skal framstille og bruke genmodifiserte organismer.

Innlevering

Søknad sendes Miljøverndepartementet.

Lovhjemmel

LOV 1993-04-02 nr 38: Lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m. (genteknologiloven)

FOR 2005-12-16 nr 1495: Forskrift om konsekvensutredning etter genteknologiloven

FOR 2005-09-02 nr 1009: Forskrift om merking, transport, import og eksport av genmodifiserte organismer

Skjema-/tjenesteeier

Nyttige nettsteder

Se også

Emner