Hovedinnhold
Skriv ut

Melding om mistenkelig transaksjon (MT-0002)

Kort om skjemaet

Oversendelse av opplysninger skal skje ved bruk av standardisert formular fastsatt eller godkjent av Økokrim, jfr. "Forskrift om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv".

Melding om mistenkelig transaksjon (MT-0002) er et skjema som baserer seg på datamodellen i den nye IT-løsningen for Enheten for finasiell etteretning (EFE), kalt Ask.

Se forøvrig nyttige lenker i høyre-menyen.

MT-0002 ligger ikke i Arkivert i Min meldingsboks etter at det er sendt inn.

Formål

Forebygge og bekjempe hvitvasking av utbytte av straffbare handlinger.

Hendelse som utløser skjemaplikten

(Jfr. Hvitvaskingsloven § 7). Dersom rapporteringspliktige har mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbytte av straffbar handling eller til forhold som rammes av straffeloven §147a eller §147b, (terrorfinansiering) skal det foretas nærmere undersøkelser for å få bekreftet eller avkreftet mistanken.

Dersom undersøkelsene ikke har avkreftet mistanken, skal den rapporteringspliktige av eget tiltak oversende opplysninger til Økokrim.

Hvem skal levere

Alle virksomheter samt juridiske og fysiske personer nevnt i § 4 i Lov om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsloven), regnes som Rapporteringspliktige.

Rapporteringspliktige som etter undersøkelse ikke har avkreftet mistanke om at en transaksjon har tilknytning til en straffbar handling eller til forhold som rammes av straffeloven § 147 a eller § 147 b skal oversende opplysninger til Hvitvaskingsteamet ved Økokrim. Plikten gjelder også for den rapporteringspliktiges ansatte, (jfr. § 7).

Ansvarlig for oversendelse av opplysninger til Økokrim som nevnt i hvitvaskingsloven § 7, 2. ledd er den person i ledelsen som er utpekt som ansvarlig etter § 13 tredje punktum.

Krav til innsender

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Økokrim Rapportering.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Innlevering

Innsending skal skje så snart som mulig i tilknytning til den/de mistenkelige transaksjonen(e).

Se for øvrig hvitvaskingsloven § 9 om gjennomføring av mistenkelige transaksjoner.

Innsending fra datasystem

Følgende programvareleverandører har utviklet integrasjon mot Altinn for dette skjemaet:

- Forex

For mer informasjon se innsending fra fagsystem.

Lovhjemmel

Les mer om lovhjemmel for oppgavene hos Oppgaveregisteret.

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema:

 

23 29 14 05 / 23 29 10 00
efe.okokrim@politiet.no

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn