Hovedinnhold
Skriv ut

Melding om mistenkelig transaksjon (MT-0002)

Kort om skjemaet

Skjemaet MT-0002 skal benyttes ved rapportering av mistenkelige transaksjoner i henhold til hvitvaskingsloven.

MT-0002 ligger ikke arkivert i Min meldingsboks etter innsending.

Formål

Forebygge og bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering.

Hendelse som utløser skjemaplikten

Dersom rapporteringspliktige har mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller til forhold som rammes av straffeloven § 131 til § 136 a. (terrorfinansiering), skal det foretas undersøkelser for å få bekreftet eller avkreftet mistanken (jfr. hvitvaskingsloven § 17). Dersom undersøkelsene ikke avkrefter mistanken, skal den rapporteringspliktige oversende rapporteringsskjema til ØKOKRIM om den aktuelle transaksjonen og om de forhold som har medført mistanken (jfr. hvitvaskingsloven § 18).

Hvem skal levere

Hvitvaskingslovens § 4 gir en oversikt over hvem som faller inn under loven som rapporteringspliktig til ØKOKRIM.

Krav til innsender

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Økokrim Rapportering.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil/roller og rettigheter. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Innlevering

Innsending skal skje så snart som mulig i tilknytning til den/de mistenkelige transaksjonen(e).

Se for øvrig hvitvaskingsloven § 19 om gjennomføring av mistenkelige transaksjoner.

Innsending fra datasystem

Rapportering via sluttbrukersystem er et alternativ for rapporteringspliktige som sender inn opplysninger til ØKOKRIM ofte og i stort volum.

For mer informasjon se integrasjon av sluttbrukersystem mot Altinn.

Lovhjemmel

Hvitvaskingsloven.

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema:

 

23 29 14 05 / 23 29 10 00
efe.okokrim@politiet.no

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn