Hovedinnhold
Skriv ut

Utvinningstillatelse 

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Det er ikke utarbeidet et eget skjema for denne type søknad. Nærmere krav til innholdet i søknaden finner du i forskrift til lov om petroleumsvirksomhet § 8.

Kort om skjemaet

Utvinningstillatelse gir enerett til undersøkelse, leteboring og utvinning av petroleumsforekomster på områder som omfattes av tillatelsen. Rettighetshaver blir eier av den petroleum som produseres.

Utvinningstillatelse kan tildeles juridisk person som er stiftet i overensstemmelse med norsk lovgivning og er registrert i Foretaksregisteret, når annet ikke følger av internasjonale avtaler. Utvinningstillatelse kan også tildeles fysisk person hjemmehørende i en EØS-stat. Før tildeling finner sted, skal departementet i alminnelighet utlyse det området som det kan søkes om utvinningstillatelse for. Utlysing skal kunngjøres i Norsk lysingsblad og de Europeiske Felleskaps Tidende. For behandling av søknaden skal det på forhånd innbetales et gebyr.

Forskrift til lov om petroleumsvirksomhet regulerer hvilke kriterier som skal legges til grunn ved tildelingen. For en nærmere omtale av varigheten av en utvinningstillatelse vises til petroleumsloven.

Formål

Formålet med utvinningstillatelse er at petroleumsressursene skal forvaltes i et langsiktig perspektiv, slik at de kommer hele det norske samfunn til gode. Ressursforvaltningen skal gi landet inntekter og bidra til å sikre velferd, sysselsetting og et bedre miljø og å styrke norsk næringsliv og industriell utvikling samtidig. Det skal også tas nødvendige hensyn til distriktspolitiske interesser og annen virksomhet.

Rettighet

Utvinningstillatelse gir enerett til undersøkelse, leteboring og utvinning av petroleumsforekomster på områder som omfattes av tillatelsen. Rettighetshaver blir eier av den petroleum som produseres.

Hvem skal levere

Alle som skal drive med petroleumsvirksomhet.

Innlevering

Søknad om utvinningstillatelse skal sendes til Olje- og energidepartementet med kopi til Oljedirektoratet.

Lovhjemmel

LOV 1996-11-29 nr 72: Lov om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven)

FOR 1997-06-27 nr 653: Forskrift til lov om petroleumsvirksomhet