Hovedinnhold
Skriv ut

Ny søknad om varemerkeregistrering (PS-201)

Kort om skjemaet

Dette skjemaet gjelder søknad om registrering av varemerke eller fellesmerke. En varemerkeregistrering gir deg enerett til å bruke varemerket som kjennetegn for dine varer og/eller tjenester.

Personopplysninger

Styreloven og patent-/design-/varemerkeloven krever at det innleveres visse personopplysninger. Patentstyret behandler disse opplysningene med elektroniske hjelpemidler i forbindelse med registrering og journalføring i de registre vi administrerer. Et av formålene med registreringen og journalføring av personopplysninger er at innehaverne skal kunne bevise overfor tredjemenn at de er innehaver av rettigheten. Opplysningene er offentlige og vil bl.a. bli utlevert i forbindelse med begjæring om utskrift fra registeret. Opplysningene vil også bli gjort tilgjengelig for andre, eksempelvis ved online oppkobling mot basen. Patentstyret vil på begjæring rette og gi innsyn i alle personopplysninger som er innført om den enkelte.

Hjelp og rettledning


Veiledning til utfylling av skjema

Formål

Varemerke

Et varemerke er et middel til å skille dine varer fra andres, blant annet i forbindelse med markedsføring og omsetning. Merket kan bestå av ulike elementer f.eks. ord, figur/logo, en kombinasjon av ord og figur, eller andre kjennetegn.

Fellesmerke

En forening av næringsdrivende kan få enerett for sine medlemmer til å benytte et særlig kjennetegn. Slike merker kan også være aktuelt for offentlig myndighet, stiftelse, selskap, eller annen sammenslutning som fastsetter normer eller fører kontroll med varer og tjenester (f. eks. et kvalitets- eller kontrollmerke). Fellesmerke følger reglene for varemerke, og må i tillegg ha egne bestemmelser for bruken av merket.

Veiledning til skjemaet i PDF-utgave

Hvem skal levere

Alle kan søke. Patentstyrets kunder er næringsliv, institusjoner (spesielt innen forskning og utdanning), offentlige etater, samt frittstående idéskapere (privatpersoner).

Skjemaet fylles ut av søker. Hvis søker er representert ved en fullmektig, kan denne sende inn søknaden på vegne av søker. Innsender vil også bli registrert som avsender av søknaden i henhold til Lov om arkiv.

Krav til innsender

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Patent, varemerke og design.

Mangler du denne rollen må du få noen til å gi den til deg.  Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Innlevering

Ingen tidsfrist.

Søknaden anses innkommet til Patentstyret når dokumentet er loggført som innkommet av Altinn. Søknaden må være innkommet før klokken 00.00 for at den skal få denne dagens dato. Referansenummer i Altinn kan du bruke ved henvendelse til Altinn. Du vil motta et søknadsnummer fra Patentstyret. Dette skal du bruke ved eventuelle henvendelser til Patentstyret.

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Patentstyrets infosenter håndterer faglig relaterte spørsmål.

Telefon:
+47 22 38 73 33
(mandag - fredag 9.00 - 15.00)

E-post: post@patentstyret.no

 

For andre spørsmål - kontakt Altinn brukerservice

Se også

Emner