Hovedinnhold
Skriv ut

Tillatelse til vaktvirksomhet 

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Søknadsskjema finner du på nettstedet til politiet.

Kort om skjemaet

For å utøve ervervsmessig vaktvirksomhet eller egenvakthold kreves tillatelse fra politiet. Slik tillatelse kan gis til foretak, enpersonsforetak eller forvaltningsorgan.

Med ervervsmessig vaktvirksomhet forstås:
- virksomhet som går ut på å utføre vakttjenester mot vederlag.

Med egenvakthold forstås:
- vakttjenester av egen privat eiendom og egne statlige og kommunale eiendommer, med tilliggende bygninger og ansatte, så lenge vaktholdet utføres av virksomhetens egne ansatte.

Med vakttjenester forstås:
- tjenester der det ved bruk av personer, TV-overvåking, elektronisk overvåking eller på annen måte:

  • utføres tilsyn med privat område eller offentlig område,
  • utføres kontrolltjenester,
  • utføres verditransporter,
  • utføres ledsagertjenester,
  • mottas og behandles alarmsignaler fra overfalls- eller innbruddsalarmanlegg eller utrykning etter slike signaler etter avtale, eller
  • utføres opplæring i vakttjenester.

For å utøve virksomheten betales forskuddsvis gebyr.

Krav til søkeren:

Den som skal utføre vakttjeneste må gjennomføre godkjent utdanning for vektere. Opplæringsprogrammets praktiske og teoretiske del skal være godkjent av Politidirektoratet.
Krav til vandel.
Krav til at søker er statsborger i stat som er part i EØS-avtalen.
Krav til at søker er fylt 21 år.
Krav til egnethet.
Krav til solvens.

Krav til ansatte:
Krav til vandel 
Krav til at alle ansatte har fylt 18 år.

Rettighet

Tillatelse gir rett til å etablere selskap som skal drive med ervervsmessig vaktvirksomhet og egenvakthold.

Hvem skal levere

Alle som skal etablere selskap som skal drive ervervsmessig vaktvirksomhet og egenvakthold.

Innlevering

Skjemaet sendes til stedlig politidistrikt.

Lovhjemmel

LOV 2001-01-05 nr 01: Lov om vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsloven).

FOR 2004-05-25 nr 787: Forskrift om vaktvirksomhet.