Hovedinnhold
Skriv ut

Tillatelse til vaktvirksomhet 

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Søknadsskjema finner du på nettstedet til politiet.

Kort om skjemaet

Ervervsmessig vaktvirksomhet - hvor personer ved eget eller ansattes nærvær eller ved bruk av TV-overvåkningsanlegg fører tilsyn med et privat område med fri adgang for allmennheten, eller utfører kontrolltjenester, verditransporter, beskyttelse av personer eller mottar og behandler alarmsignaler fra overfalls- eller innbruddsalarmeringsanlegg eller fører kontroll med slik virksomhet - må ha tillatelse for etablering.

For å utøve virksomheten betales forskuddsvis et grunngebyr tilsvarende 20 ganger rettsgebyret til den myndighet som gir tillatelsen. I tillegg betales et gebyr tilsvarende 3 ganger rettsgebyret for hvert politidistrikt hvor virksomheten utøves. For forandringer i virksomheten som medfører at ny tillatelse må gis, betales et gebyr tilsvarende 3 ganger rettsgebyret.

Tillatelse er ikke nødvendig for egenvakthold, nabohjelp eller for andre vaktoppdrag av sporadisk art, lite omfang eller mot liten godtgjørelse.

Krav til søkeren:

Den som skal utføre vakttjeneste må gjennomføre godkjent utdanning for vektere. Opplæringsprogrammets praktiske og teoretiske del skal være godkjent av Politidirektoratet.
Krav til vandel.
Krav til at søker er statsborger i stat som er part i EØS-avtalen.
Krav til at søker er minst 21 år.
Krav til egnethet.
Krav til solvens.
Krav til at alle ansatte har fylt 18 år.

Rettighet

Tillatelse gir rett til å etablere selskap som skal drive med ervervsmessig vaktvirksomhet.

Hvem skal levere

Alle som skal etablere selskap som skal drive ervervsmessig vaktvirksomhet.

Innlevering

Skjemaet sendes til stedlig politidistrikt.

Lovhjemmel

LOV 2001-01-05 nr 01: Lov om vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsloven).

FOR 2004-05-25 nr 787: Forskrift om vaktvirksomhet.