Hovedinnhold
Skriv ut

Skatteetaten

Skatteetatens overordnede mål er å sikre at skatt og avgift blir korrekt fastsatt og innbetalt. Mer enn 80 prosent av de totale skatter og avgifter til stat og kommune kommer inn gjennom de skatte- og avgiftssystemer som etaten forvalter. Da er det ikke så rart at størstedelen av bedriftenes skjemaplikter gjelder Skatteetaten.

Skatten betales inn til skatteoppkreveren (kemner/kommunekasserer), men skattekontoret regner ut de riktige beløpene. For merverdiavgiften skjer både utregning og innkreving ved skattekontoret.

På Skatteetatens nettsider finner du mer om hvem som gjør hva og hvor du kan henvende deg med ulike spørsmål. Der kan du også hente ned mange forskjellige brosjyrer og skjemaer for både private og bedrifter.

For faglig brukerstøtte, se i spalten til høyre.

Skjema og tjenester

Skjemanr. Skjemanavn Tjenesteeier/etat
RF-1088K () Aksjeoppgaven 2016 - Korrigerbar Skatteetaten
RF-1059 () Aksjer og fondsandeler mv. Skatteetaten
RF-1086 () Aksjonærregisteroppgaven Skatteetaten
A01 () A-melding Etatenes fellesforvaltning
A06 () A-melding - bestill avstemmingsinformasjon Etatenes fellesforvaltning
A02 () A-melding - innsending fra system Etatenes fellesforvaltning
Andre systemer for overføring av penger til/fra Norge Skatteetaten
RF-1316 () Attestbestilling Skatteetaten
RF-1326 () Avgiftsoppgave - Særavgifter NB! Ikke for særavgiftspliktige tilknyttet Skatt øst Skatteetaten
RF-1084 () Avskrivning Skatteetaten
RF-1346 Avskrivninger i henhold til petroleumsskatteloven Skatteetaten
RF-1052 () Avstemming av egenkapital Skatteetaten
RF-1231 () Bankinnskudd i utlandet Skatteetaten
RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående Skatteetaten
Beholdningsoppgave for aksjefond og obligasjonsfond Skatteetaten
RF-1341 () Beregning av alminnelig inntekt for enkeltpersonforetak på Svalbard Skatteetaten
RF-1120 () Beregning av friinntekt Skatteetaten
RF-1307 () Bestill elektronisk skattekort Skatteetaten
RF-1211 () Bestill elektronisk skattekort på fil Skatteetaten
RF-1299 () Bli e-bruker: Elektronisk post fra Skatteetaten Skatteetaten
RF-1140 () Boligsameie - tredjepartsopplysninger Skatteetaten
RF-1139 () Boligselskap - tredjepartsopplysninger Skatteetaten
RF-1125 () Bruk av bil Skatteetaten
RF-1246 () Deltakerens melding over formue og inntekt i NOKUS Skatteetaten
RF-1220 () Deltakerinntekt fra skogbruk og reindrift Skatteetaten
RF-1221 () Deltakernes melding over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting Skatteetaten
RF-1223 () Drosje- og godstransportnæring Skatteetaten
() Elektronisk kontoutskrift tollkreditt Skatteetaten
RF-1291 () Elektroniske tjenester fra utenlandske tilbydere, forenklet registrering Skatteetaten
RF-1292 () Elektroniske tjenester fra utenlandske tilbydere, forenklet registrering – mva-melding Skatteetaten
RF-1453 () Endring av navn Skatteetaten
RF-1213 () Fiske Skatteetaten
RF-1400 () Flyttemelding for flytting innenlands Skatteetaten
RF-1034 () Fordeling av formue og inntekt mellom kommuner Skatteetaten
A05 () Forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon Etatenes fellesforvaltning
RF-1452 () Forespørsel om navnevalg Skatteetaten
RF-1269 () Foretak som bruker IFRS eller forenklet IFRS Skatteetaten
RF-1098 () Formue av næringseiendom Skatteetaten
RF-1016 () Formue av skogeiendom Skatteetaten
RF-1217 () Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Skatteetaten
RF-1147 () Fradrag for skatt betalt i utlandet av person – kreditfradrag Skatteetaten
RF-1145 () Fradrag for skatt betalt i utlandet av selskap – kreditfradrag Skatteetaten
RF-1053 () Fradrag i skatt for forskning og utvikling Skatteetaten
RF-1310 () Gaver til frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn – tredjepartsopplysninger Skatteetaten
RF-1141 () Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting Skatteetaten
RF-1219 () Gevinst- og tapskonto Skatteetaten
RF-1359 () Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter (kun for selskap) Skatteetaten
LCXD103 Innberetning av korn Skatteetaten
LCXD104 Innberetning av melk, egg, fjørfe og poteter Skatteetaten
LCXD102 Innberetning av slakt og pelsdyrskinn Skatteetaten
RF-1183 () Innskudd, utlån og renter – tredjepartsopplysninger Skatteetaten
RF-1320 () Internasjonal rapportering (CRS, FATCA og andre finansprodukter) Skatteetaten
Internasjonale betalings- og kredittkort, daglig inngående trafikk Skatteetaten
Internasjonale betalings- og kredittkort, daglig utgående trafikk Skatteetaten
Internasjonale betalings- og kredittkort, månedlig inngående trafikk pr. kortnummer Skatteetaten
Internasjonale betalings- og kredittkort, månedlig utgående trafikk pr. brukersted Skatteetaten
Internasjonale betalings- og kredittkort, månedlig utgående trafikk pr. kortnummer Skatteetaten
RF-1305 () Kjøp fra primærnæring – egg Skatteetaten
RF-1287 () Kjøp fra primærnæring – frukt, bær, poteter og grønnsaker (jord- og hagebruk) Skatteetaten
RF-1302 () Kjøp fra primærnæring – korn Skatteetaten
RF-1304 () Kjøp fra primærnæring – melk Skatteetaten
RF-1303 () Kjøp fra primærnæring – slakt Skatteetaten
RF-1117 () Klage på myndighetenes fastsetting av formues- og inntektsskatt Skatteetaten
RF-1364 () Klage på vedtak (rapporter med fødselsnummer) Skatteetaten
RF-1364 () Klage på vedtak (rapporter med organisasjonsnummer) Skatteetaten
RF-1206 () Konsernbidrag Skatteetaten
RF-1285 Kontaktskjema – Skatteetaten Skatteetaten
RF-1306 () Kontaktskjema - Skatteetaten (næringsdrivende) Skatteetaten
RF-1306 () Kontaktskjema - Skatteetaten (privatperson) Skatteetaten
RF-1030-A () Kontonummerendring Skatteetaten
RF-1123 () Kontrollerte transaksjoner og mellomværender Skatteetaten
RF-1013 () Kostpris for landbrukseiendom Skatteetaten
RF-1151 () Kraftverkseier - oppsummering for alle kraftverk Skatteetaten
RF-1158 Krav om verdsettelse av bolig i arbeidsforhold Skatteetaten
RF-1177 () Landbruk Skatteetaten
RF-1075 Leie av fast eiendom Skatteetaten
Ligningsoppgave livsforsikring Skatteetaten
RF-1022 () Lønns- og pensjonskostnader Skatteetaten
RF-1091 Melding fra arrangør/plassutleier om artist(er) Skatteetaten
RF-1005 () Melding om kildeskatt på utbytte Skatteetaten
A04 () Melding om lønnet arbeid i hjemmet Etatenes fellesforvaltning
RF-1354 () Melding om offentlig støtte under Skatteetatens støtteordninger Skatteetaten
RF-1335 () Melding om ombygging av bil Skatteetaten
RF-0005 () Merverdiavgift (mva/moms) – mva-melding for omvendt avgiftsplikt Skatteetaten
RF-0002 () Merverdiavgift (mva/moms) – alminnelig mva-melding Skatteetaten
RF-0009 () Merverdiavgift (mva/moms) - krav om kompensasjon Skatteetaten
RF-0004 () Merverdiavgift (mva/moms) - mva-melding for primærnæring Skatteetaten
() Min MVA-konto (momskonto) Skatteetaten
() Mine arbeidsgivere Skatteetaten
A08 () Mine inntekter og arbeidsforhold - bestilling Etatenes fellesforvaltning
() Mine krav og betalinger Skatteetaten
RF-1150 () Nedsetting av inntektsskatt på lønn Skatteetaten
RF-1149 () Næringsinntekt skattlagt i utlandet Skatteetaten
RF-1175 () Næringsoppgave 1 (for næringsdrivende med begrenset regnskapsplikt) Skatteetaten
RF-1167 () Næringsoppgave 2 Skatteetaten
RF-1170 () Næringsoppgave 3 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Skatteetaten
RF-1173 () Næringsoppgave 4 for bank og finansieringsforetak Skatteetaten
RF-1242 () Næringsoppgave for billedkunstner Skatteetaten
Næringsrapport skatt Skatteetaten
RF-1161 () Nåverdi av fremtidige utskiftingskostnader i kraftverk Skatteetaten
RF-1035 Oppgjørsliste for utleggstrekk (skatt) Skatteetaten
RF-1282 () Opplysninger for å fastsette formuesverdi for boligeiendommer Skatteetaten
RF-1295 () Opplysninger om avtale- og salgsvilkår ved særskattepliktig realisasjon av naturgass fra norsk sokkel (petrsktl. § 6 nr 6) Skatteetaten
RF-1297 Opplysninger om flerboligbygning Skatteetaten
RF-1199 () Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere Skatteetaten
Overføring av betalingsmidler gjennom bank Skatteetaten
RF-1122 () Overnattings- og serveringssted Skatteetaten
RF-1224 () Personinntekt fra enkeltpersonforetak Skatteetaten
RF-1118 () Rapportering av oljesalg og beregning av normprisinntekt Skatteetaten
RF-1294 () Realisasjon av/fra landbrukseiendom Skatteetaten
Realisasjonsoppgave for aksjefond og obligasjonsfond Skatteetaten
RF-1197 () Rederibeskatning Skatteetaten
Registrering av virksomhet for produksjon, innførsel og engrossalg av alkoholholdig drikk Skatteetaten
RF-1045 () Regnskapsutdrag Skatteetaten
RF-1070 () Renteinntekt til ekstra skattlegging Skatteetaten
RF-1293 () Revisors begrunnelse for manglende underskrift på likningsskjema Skatteetaten
RF-1363 () SAF-T Regnskap (SAF-T Financial) Skatteetaten
RF-1318 () Salg av bolig, fritidsbolig eller tomt Skatteetaten
RF-1234 () Selskapets melding over deltaker i NOKUS Skatteetaten
RF-1233 () Selskapets melding over deltakerens formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting Skatteetaten
RF-1245 () Selskapsmelding for NOKUS Skatteetaten
RF-1215 () Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting Skatteetaten
RF-1322 () Skadeforsikring - tredjepartsopplysninger Skatteetaten
RF-1040 Skattemelding for forhåndsfastsetting av skatt på formue og inntekt Skatteetaten
RF-1038 Skattemelding for forhåndsfastsetting av skatt på inntekt utenlandsk arbeidstaker/Tax return for advance assessment of foreign employee Skatteetaten
RF-1030 () Skattemelding for formues - og inntektsskatt - lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten
RF-1028 () Skattemelding for formues- og inntektsskatt - aksjeselskap mv. 2016 Skatteetaten
RF-1030 () Skattemelding for formues- og inntektsskatt – personlig næringsdrivende mv Skatteetaten
RF-1281 Skattemelding for person som ikke har mottatt forhåndsutfylt skattemelding for formues- og inntektsskatt Skatteetaten
RF-1323 () Skattemelding for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 Skatteetaten
() Skatteoppgjøret Skatteetaten
() Skattetrekksmelding/Melding om forskuddsskatt Skatteetaten
RF-1153 () Skattlegging av vannkraftverk Skatteetaten
RF-1348 () Systemleverandørers produkterklæring av kassasystemer Skatteetaten
RF-1347 Særavgiftsmeldingen - kun for særavgiftspliktige tilknyttet Skatt øst Skatteetaten
RF-1152 () Særskilte driftsmidler i kraftverk - avskrivninger og påkostninger Skatteetaten
RF-1333 () Søknad om alternativ beregning av engangsavgift Skatteetaten
RF-1340 () Søknad om bruk av utenlandsregistrert bil i Norge Skatteetaten
RF-1331 () Søknad om dagsoppgjør Skatteetaten
RF-1097 () Søknad om endring av eller krav om forskuddsskatt - upersonlig skattyter Skatteetaten
RF-1344 () Søknad om endring eller gjenåpning av tollkreditt Skatteetaten
RF-1351 () Søknad om forholdsmessig engangsavgift Skatteetaten
RF-1330 () Søknad om kjøretillatelse ved midlertidig opphold i Norge Skatteetaten
RF-1328 () Søknad om kreditt for engangsavgiften Skatteetaten
RF-1334 () Søknad om midlertidig bruk av kjøretøy registrert på Svalbard Skatteetaten
RF-1332 () Søknad om midlertidig kjøretillatelse for firmabil registrert i utlandet Skatteetaten
RF-1345 () Søknad om opphør av kjøretøy som drosje eller overføring av kjøretøy til annet løyve Skatteetaten
RF-1032 Søknad om refusjon av MVA til utenlandske næringsdrivende Skatteetaten
RF-1337 () Søknad om refusjon av vektårsavgift Skatteetaten
RF-1336 () Søknad om tilbakebetaling av engangsavgift ved eksport av kjøretøy Skatteetaten
RF-1329 () Søknad om tollkreditt Skatteetaten
RF-1361 () Søknad om utsatt betaling av formuesskatt Skatteetaten
RF-1113 () Søknad om utsatt frist for levering av klienters skattemelding for formues- og inntektsskatt Skatteetaten
RF-1115 () Søknad om utsatt frist for levering av skattemelding for formues- og inntektsskatt - lønnstakere og pensjonister m.v. 2016 Skatteetaten
RF-1114 () Søknad om utsatt frist for levering av skattemelding for formues- og inntektsskatt - næringsdrivende 2016 Skatteetaten
RF-1309 () Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring - tredjepartsopplysninger Skatteetaten
RF-1321 () Tredjepartsopplysninger - Betalinger til selvstendig næringsdrivende Skatteetaten
RF-1360 () Tredjepartsopplysninger - boligsparing for ungdom Skatteetaten
RF-1312 () Tredjepartsopplysninger - Nye opplysninger til oppgavegiverregisteret Skatteetaten
RF-1241 () Tredjepartsopplysninger - pass og stell av barn Skatteetaten
RF-1319 () Tredjepartsopplysninger - Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter Skatteetaten
RF-1301 () Tredjepartsopplysninger som vedlegg Skatteetaten
RF-1060 Utenlandsoppgave Skatteetaten
RF-1189 () Utleie mv. av fast eiendom Skatteetaten
RF-1109 () Uttak fra norsk område for skattlegging Skatteetaten
Valutaveksling Skatteetaten
RF-1179 Varelager i landbruk Skatteetaten
Publisert 02.07.2007