Hovedinnhold
Skriv ut

Laboratorium og røntgeninstitutt – Etablering 

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Søknaden skal inneholde alle nødvendige opplysninger for at Helsedirektoratet skal kunne vurdere om godkjenning bør gis.

Mer informasjon fås ved henvendelse til Helsedirektoratet.

Kort om skjemaet

Det kreves godkjenning fra Helsedirektoratet for å etablere medisinske laboratorier eller røntgeninstitutt. Videre kreves det godkjenning ved enkelte endringer i virksomheten.

Samtlige virksomheter som skal etablere nytt diagnostisk røntgenlaboratorium, endre eksisterende diagnostiske røntgenlaboratorium eller skifte ut røntgenanlegg, er pålagt å innhente installasjons- og driftstillatelse hos Statens strålevern i god tid før røntgenanlegget tas i bruk.

Statens strålevern gir nærmere vilkår for godkjennelse av anlegg og apparater mv. samt lokaler for disse, bruk, kvalitetskontroll, strålevernsorganisasjon, pliktige meldinger, mv.

Krav til søker:

Det stilles krav om at det i medisinske laboratorier og røntgeninstitutt skal være ansatt legespesialist innen det relevante fagområdet.

Rettighet

Tillatelsen gir medisinsk laboratorium eller røntgeninstitutt rett til å yte helsetjenester når etableringen av virksomheten er godkjent av Helsedirektoratet.

Hvem skal levere

Samtlige virksomheter som skal etablere nytt diagnostisk røntgenlaboratorium.

Innlevering

Søknad sendes til Helsedirektoratet.

Lovhjemmel

LOV 1999-07-02 nr 61: Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)

FOR 2000-12-01 nr 1276: Forskrift om medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet

Skjema-/tjenesteeier

Nyttige nettsteder

Se også

Emner