Hovedinnhold
Skriv ut

Skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk på tog og fly 

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Det er ikke utarbeidet et eget skjema for denne type søknad. For mer informasjon se Helsedirektoratets nettsted.

Kort om skjemaet

Dersom det skal skjenkes alkohol ombord på fly eller tog som er offentlige transportmidler og som går i innenrikstrafikk, må det søkes Helsedirektoratet om statlig skjenkebevilling.

Søker skal være den for hvis regning virksomheten drives.  Det vil si at det i utgangspunktet er togselskapet som søker om bevilling. Dersom et togselskap har satt bort skjenking av alkohol til et cateringselskap, er det cateringselskapet som skal søke om bevilling.

 

Kriterier/vilkår:

Det stilles krav til registrering i Foretaksregisteret før tillatelse blir gitt.

Bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen.

For hver bevilling må det utpekes en styrer og en stedfortreder. Disse må være over 20 år, ha plettfri vandel og dokumentert kunnskap om alkoholloven.

Merknader:

Skjenking av alkoholholdig drikk ombord på fly eller tog som er offentlige transportmidler og som går i innenrikstrafikk, krever at det foreligger statlig skjenkebevilling.

Rettighet

Bevilling gir rett til skjenking av alkoholholdig drikk om bord på innenlands flyruter og togstrekninger i Norge.

Innlevering

Søknad med vedlegg sendes til Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet
PB 7000 St. Olavs Plass
0130 OSLO

Lovhjemmel

LOV 1989-06-02 nr 27: Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 5-2.

FOR 2005-06-08 nr 538: Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.