Hovedinnhold
Skriv ut

Sikkerhetsgodkjenning av infrastrukturforvalter på det nasjonale jernbanenettet 

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Statens jernbanetilsyn.

Kort om skjemaet

Infrastrukturforvalter på det nasjonale jernbanenettet må ha sikkerhetsgodkjenning utstedt av Statens jernbanetilsyn. Sikkerhetsgodkjenningen omfatter egentransport i forbindelse med drift og vedlikehold o.l. av infrastrukturen. Sikkerhetsgodkjenningen vil også omfatte tilknyttet infrastruktur som infrastrukturforvalteren etter avtale påtar seg å drive for private.

Sikkerhetsgodkjenningen skal inneholde en bekreftelse på godtakelsen av infrastrukturforvalterens sikkerhetsstyringssystem. Videre skal godkjenningen inneholde en bekreftelse på godtakelsen av vilkårene i jernbaneforskriften § 7-2.

Sikkerhetsgodkjenningen fornyes etter søknad fra infrastrukturforvalteren minst hvert femte år.

Krav til søker:

For å få utstedt sikkerhetsgodkjenning må infrastrukturforvalter:
a) ha et sikkerhetsstyringssystem som tilfredsstiller kravene i sikkerhetsforskriften og
b) kunne oppfylle spesifikke krav som er nødvendige for sikker utforming, sikkert vedlikehold og sikker drift av jernbaneinfrastrukturen, herunder vedlikehold og drift av systemet for trafikkstyring og signalgiving.

Formål

Å avklare om infrastrukturforvalter oppfyller kravene som stilles for å være infrastrukturforvalter på det nasjonale jernbanenettet.

Rettighet

Sikkerhetsgodkjenningen omfatter egentransport i forbindelse med drift og vedlikehold o.l. av infrastrukturen.

Hvem skal levere

Infrastrukturforvaltere som trenger sikkerhetsgodkjenning.

Innlevering

Søknad sendes til Statens jernbanetilsyn.

Lovhjemmel

LOV 1993-06-11 nr 100: Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven)

FOR 2010-12-10 nr 1568: Forskrift om jernbanevirksomhet mv. på det nasjonale jernbanenettet (jernbaneforskriften)

Skjema-/tjenesteeier

Se også

Emner