Hovedinnhold
Skriv ut

Utpeking av teknisk kontrollorgan for det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystem og/eller det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog 

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Statens jernbanetilsyn.

Kort om skjemaet

Tekniske kontrollorgan for det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet må tilfredsstille kravene som stilles i samtrafikkforskriften § 30.

Tekniske kontrollorgan for det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog må tilfredsstille kravene som stilles i samtrafikkforskriftens vedlegg VIII.

Formål

Avklare om det tekniske kontrollorganet oppfyller kriteriene for å kunne bli utpekt som teknisk kontrollorgan for det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet og/eller det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog.

Innlevering

Søknad sendes til Statens jernbanetilsyn.

Lovhjemmel

LOV 1993-06-11 nr 100: Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven).

FOR 2010-06-16 nr 820: Forskrift om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften).

LOV 1994-06-16 nr 20: Lov om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar.

Skjema-/tjenesteeier

Nyttige nettsteder

Se også

Emner