Hovedinnhold
Skriv ut

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet (tidligere Statens landbruksforvaltning (SLF) og Statens Reindriftsforvaltning) skal bidra til å sikre ressursgrunnlaget i jordbruk og skogbruk og sikre verdiskaping og et konkurransedyktig landbruksbasert næringsliv. De gir faglige råd, iverksetter landbrukspolitikken og legger til rette for landbruket og matindustrien. Forvaltning av tilskuddsordninger og juridiske virkemidler samt kontroll/dokumentasjon står sentralt.

Skjema og tjenester

Skjemanr. Skjemanavn Tjenesteeier/etat
LDIR-356 Egenerklæring om konsesjonsfrihet for bebygd eiendom med nedsatt konsesjonsgrense Landbruksdirektoratet
LDIR-360 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv Landbruksdirektoratet
LDIR-056 () Endring av bankkontonummer for landbruksforetak Landbruksdirektoratet
() Erstatningsordningene i landbruket Landbruksdirektoratet
SLF-910 Grøfting og gjødsling Landbruksdirektoratet
() Import av landbruksvarer og tilskudd til norsk produksjon av bearbeidede landbruksvarer (RÅK) Landbruksdirektoratet
SLF-840 () Innrapportering av kraftfôrsalg Landbruksdirektoratet
() Kvoteordningen for melk Landbruksdirektoratet
() Melding i forbindelse med prisutjevningsordningen for melk Landbruksdirektoratet
SLF-900 Melding om foryngelseshogst i Marka/Søknad om hogst i foreslått verneområde i Marka Landbruksdirektoratet
SLF-163 Melding om virksomhetsoverdragelse i avløserordningen Landbruksdirektoratet
() Prisutjevningsordningen for melk Landbruksdirektoratet
LDIR-060 () Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Landbruksdirektoratet
SLF-918 Rapportering av skogfond og måleopplysninger Landbruksdirektoratet
() Skogfond og tømmeravvirkning Landbruksdirektoratet
() Skogfondssystemet Landbruksdirektoratet
SLF-151 Søknad om avløsertilskudd ved sykdom mv Landbruksdirektoratet
SLF-902 Søknad om bygging av landbruksvei Landbruksdirektoratet
() Søknad om erstatning etter naturskade Landbruksdirektoratet
Søknad om erstatning for rein drept av fredet rovvilt Landbruksdirektoratet
M-0160 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Landbruksdirektoratet
SLF-359 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Landbruksdirektoratet
() Søknad om regionalt miljøtilskudd Landbruksdirektoratet
SLF-916 Søknad om tilskudd til drift i vanskelig terreng Landbruksdirektoratet
() Søknad om tilskudd til organisert beitebruk Landbruksdirektoratet
LDIR-310 () Taksering av naturskade for Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet
Tillatelse til ervervsmessig husdyrhold Landbruksdirektoratet
Tillatelse til reindrift Landbruksdirektoratet
Publisert 01.07.2014