Hovedinnhold
Skriv ut

Tillatelse til ervervsmessig husdyrhold 

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Søknad om husdyrkonsesjon finner du på nettstedet til Landbruksdirektoratet.

Kort om skjemaet

Produksjon ut over et fastsatt antall dyr (gris og fjørfe) krever konsesjon.

Søknad skal fremsettes på søknadsskjema fastsatt av Statens landbruksforvaltning, og sendes kommunen. Kommunen forbereder saken og avgir innstilling til fylkesmannen. Vedtak fattes av fylkesmannen.

For mer informasjon, se nettstedet til Landbruksdirektoratet.

Rettighet

Tillatelse gir rett til produksjon av svin og fjørfe ut over den konsesjonsfrie grensen.

Hvem skal levere

Alle som skal ha produksjon ut over den fastsatte konsesjonsfrie grensen.

Innlevering

Søknaden sendes til den aktuelle kommune.

Lovhjemmel

LOV 2004-01-16 nr 05: Lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen.

FOR 2004-04-01 nr 611: Forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen.