Hovedinnhold
Skriv ut

Godkjenning av verksted for bil, motorsykkel mv. 

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Søknadsskjema fås ved henvendelse til Statens vegvesen, regionvegkontoret.

Kort om skjemaet

Reparasjoner på kjøretøy kan som hovedregel bare utføres av verksteder som er godkjent av Statens vegvesen.
De som skal reparere vitale deler på bil, motorsykkel, moped, traktor og motorredskap konstruert for hastighet større enn 50 km/t eller tilhenger med brems, må ha egen godkjenning. Vitale deler er for eksempel bremser, styreinnretning, hjulutrustning og elektrisk anlegg.

Krav til søker:

Verksteder som driver lovlig reparasjonsarbeid har eget utvendig skilt som viser at det er godkjent av Statens vegvesen.

Foruten å ha gyldig førerkort for den type kjøretøy reparasjonsvirksomheten omfatter, må teknisk leder oppfylle de krav til utdannelse og relevant praksis som er aktuelle for den type verksted som skal drives. Praksis skal være opparbeidet ved godkjent kjøretøyverksted.

For bilverksted:
Fagbrev som ”bilmekaniker tunge (alt. lette) kjøretøy” samt 4 års praksis etter bestått fagprøve, alternativt 10 års relevant praksis i tillegg til bestått fagprøve.

For motorsykkel- og mopedverksted:
Fagbrev som ”bilmekaniker tunge (alt. lette) kjøretøy” eller for ”motorsykkelmekaniker» og 3 års relevant praksis etter bestått fagprøve, alternativt 7 års relevant praksis i tillegg til bestått fagprøve.

Bilskadeverksted:
Fagbrev som ”bilmekaniker tunge (alt. lette) kjøretøy” eller ”bilskadereparatør”, og 4 års relevant praksis etter bestått fagprøve, alternativt 10 års relevant praksis i tillegg til bestått fagprøve.

Bilelektro- /drivstoffanleggverksted:
Fagbrev som ”bilmekaniker tunge (alt. lette) kjøretøy” eller ”bilelektriker”, og 3 års relevant praksis etter bestått fagprøve, alternativt 7 års relevant praksis i tillegg til bestått fagprøve.

Bilbremseverksted:
Fagbrev som ”bilmekaniker tunge kjøretøy” og 4 års relevant praksis etter bestått fagprøve, alternativt 10 år relevant praksis i tillegg til bestått fagprøve.

Bildieselverksted:
Fagbrev som ”bilmekaniker tunge kjøretøy” og 4 års relevant praksis etter bestått fagprøve, alternativt 10 år relevant praksis i tillegg til bestått fagprøve.

Hjulutrustningsverksted:
Fagbrev som ”reparatør av hjulutrustning”, eller fagbrev som ”bilmekaniker tunge (alt. lette) kjøretøy” og 4 års relevant praksis etter bestått fagprøve, alternativt 10 års relevant praksis i tillegg til bestått fagprøve.

Påbyggerverksted:
Fagbrev som ”industrimekaniker”, eller ”bilmekaniker tunge(alt. lette) kjøretøy” og 4 års relevant praksis etter bestått fagprøve, alternativt 10 års relevant praksis i tillegg til bestått fagprøve.

Traktorverksted:
Fagbrev som ”landbruksmaskinmekaniker” eller som ”bilmekaniker tunge kjøretøy”, og 4 års relevant praksis etter bestått fagprøve, alternativt 10 års relevant praksis i tillegg til bestått fagprøve.

Lokaler og utstyr:
Lokaler og teknisk utstyr som skal benyttes av godkjent kjøretøyverksted, skal være egnet til formålet og ha nødvendige tillatelser.
Kjøretøyverksteder skal ha egnet oppstillingsplass for reparasjon av kjøretøyene og nødvendig utstyr og verktøy.

Reparasjonsdata:
Verksted skal til enhver tid oppdatere regelverk for reparasjonsvirksomhet. Alle nødvendige tekniske data for de kjøretøyer som skal repareres, skal være tilgjengelig.


Teknisk leder må på godkjenningstidspunktet ha vært i relevant arbeid i minst 3 av de siste 5 årene.
Personale som utfører arbeid ved godkjent kjøretøyverksted, skal ha nødvendig kompetanse.

Verksted skal etablere og ajourholde et kvalitetssikringssystem for virksomhetens aktiviteter knyttet til arbeidet og føre tilsyn med at dette gjennomføres.

Formål

Hensikten med godkjenningsordningen er å sikre at reparasjoner blir utført på en profesjonell og trafikksikker måte.

Rettighet

Kjøretøyverksted godkjent av regionvegkontoret kan utføre reparasjons-, vedlikeholds-, ombyggings-, oppbyggings- og påbyggingsarbeid på bil, to- og trehjuls motorvogn, traktor og motorredskap som er konstruert for en hastighet på 50 km/h eller mer, og tilhenger med brems til kjøretøy som nevnt over.

Hvem skal levere

Verksteder som skal reparere kjøretøy.

Innlevering

Søknad sendes Statens vegvesen, regionvegkontoret.

Lovhjemmel

LOV 1965-06-18 nr 04: Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven)

FOR 2009-05-13 nr 591: Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy

FOR 2009-05-13 nr 589: Forskrift om kjøretøyverksteder