Hovedinnhold
Skriv ut

Kvartalsresultatregnskap (Rapport 21) (RA-0695)

Rapporteringen fra banker og finansieringsforetak danner grunnlaget for tilsynet med institusjonene og finansmarkedene. Videre er rapporteringen et beslutningsgrunnlag for penge- og kredittpolitikken bl.a. som viktig bidrag til kredittindikator og pengemengde. Rapporteringen er dessuten grunnlaget for offisiell statistikk, bl.a. til nasjonal­regnskapet og utenriksregnskapet, og benyttes ved internasjonal rapportering til BIS, Eurostat, IMF, OECD etc.

Kort om skjemaet

Statistisk sentralbyrå innhenter dataene i samarbeid med Finanstilsynet og Norges Bank.

Hvem skal levere

Gjelder for banker og finansieringsforetak, norske filialer av utenlandske banker og finansieringsforetak, Norges Bank og statlige låneinstitutter.

Krav til innsender

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Mangler du denne rollen, må du få noen til å gi den til deg.  Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Innlevering

Sendes inn: Periodisk

Kvartalsvis rapportering

Lovhjemmel

Offentlig regnskapsrapportering for banker og finansieringsforetak (ORBOF) blir innhentet med hjemmel i lov om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. av 7. desember 1956 nr. 1 (Finanstilsynsloven). Hjemmel for innsamling av regnskapsrapportering fra filial av banker og andre kredittinstitusjoner med hovedsete i annen stat innen Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, m.m. er Finanstilsynsloven § 4 nr. 3 jf § 1 og forskrift av 2. mai 1994 nr. 326 (filialforskriften).  For å begrense rapportørenes oppgavebyrde er rapporteringen lagt opp som et samarbeid mellom Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå. Statistisk sentralbyrå gis tilgang til de innsamlede opplysningene med hjemmel i lov om offisiell statistikk og Statistisk sentral­­byrå av 16. juni 1989 nr. 54 om (statistikkloven) § 3-2. Rapportering fra statlige låne­institutter og Norges Bank blir innhentet med hjemmel i statistikklovens § 2-2.

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret: Lovhjemmel 1

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Nina Fagereng, tel. 21 09 43 78

 

Olav Stensrud, tel. 21 09 43 82

 

Bente Østli, tel. 21 09 43 77

 

Anne Grethe Rødser, tel. 21 09 43 73

 

Kjell Hammer, tel. 21 09 45 13

 

E-post: s290fifo@ssb.no

Se også

Emner