Hovedinnhold
Skriv ut

Hva innebærer konkurs i aksjeselskap?

Når et aksjeselskap går konkurs, er det selskapet som går konkurs, og ikke personene som står bak virksomheten.
 
Aksjonærene i selskapet har i utgangspunktet ikke ansvar for aksjeselskapets gjeld. Deres ansvar er begrenset til den aksjekapitalen de har tegnet seg for. Dersom det er tegnet aksjekapital som ikke er innbetalt, må denne innbetales etter at konkurs er åpnet.

Likevel kan det oppstå erstatningsansvar for styremedlemmer, eiere og andre som følge av disposisjoner de har gjort i forbindelse med styringen av selskapet. Det kan også foreligge garantiansvar overfor enkelte av kreditorene, f.eks. ved at styremedlemmer og/eller aksjonærer personlig har kausjonert for selskapets gjeld.

Konkursen innebærer at alle selskapets eiendeler blir beslaglagt under ett til fordel for fordringshaverne. Når tingretten har avsagt kjennelse om åpning av konkurs, mister alle som opptrer på vegne av selskapet umiddelbart råderetten over selskapets eiendeler. Det betyr at man ikke lenger kan disponere over disse. Disposisjonsretten overføres til konkursboet ved bostyreren. Med eiendeler menes all formue, herunder kontanter, konti i bank, fast eiendom, biler, driftstilbehør, utestående fordringer, inventar, registrerte varemerker og patentrettigheter, osv. Man kan heller ikke betale gjeld eller ta imot oppgjør fra noen som skylder penger, inngå avtaler på vegne av boet eller sette boet i gjeld.

Som regel vil konkursen føre til at virksomheten nedlegges. I enkelte tilfeller kan boet velge å drive virksomheten videre, eller at hele eller deler av virksomheten selges til en ny eier.

Etter at bostyrer har foretatt en fullstendig gjennomgang av skyldnerens økonomiske stilling, avsluttes bobehandlingen. Dersom det ikke er midler til å fortsette bobehandlingen, blir bobehandlingen innstilt av tingretten. Dersom det er midler i boet, avsluttes bobehandlingen ved at boets midler blir utdelt til kreditorene slik at disse får forholdsmessig dekning.

Gjelden blir ikke slettet etter konkursen. Men et aksjeselskap som går konkurs opphører å eksistere. Aksjeselskapet slettes, noe som betyr at det ikke er noen å rette krevet mot. Gjelden vil derfor aldri vil bli betalt.

Siste endring på denne siden: 26.11.2014

Del på: