Hovedinnhold
Skriv ut

Hva innebærer konkurs i aksjeselskap?

Når et aksjeselskap går konkurs, er det selskapet som går konkurs, og ikke personene som står bak virksomheten.
 
Aksjonærene i selskapet har i utgangspunktet ikke ansvar for aksjeselskapets gjeld. Deres ansvar er begrenset til den aksjekapitalen de har tegnet seg for. Dersom det er tegnet aksjekapital som ikke er innbetalt, må denne innbetales etter at konkurs er åpnet.

Likevel kan det oppstå erstatningsansvar for styremedlemmer, eiere og andre som følge av disposisjoner de har gjort i forbindelse med styringen av selskapet. Det kan også foreligge garantiansvar overfor enkelte av kreditorene, f.eks. ved at styremedlemmer og/eller aksjonærer personlig har kausjonert for selskapets gjeld.

Konkursen innebærer at alle selskapets eiendeler blir beslaglagt under ett til fordel for fordringshaverne. Når tingretten har avsagt kjennelse om åpning av konkurs, mister alle som opptrer på vegne av selskapet umiddelbart råderetten over selskapets eiendeler. Det betyr at man ikke lenger kan disponere over disse. Disposisjonsretten overføres til konkursboet ved bobestyreren. Med eiendeler menes all formue, herunder kontanter, konti i bank, fast eiendom, biler, driftstilbehør, utestående fordringer, inventar, registrerte varemerker og patentrettigheter, osv. Man kan heller ikke betale gjeld eller ta imot oppgjør fra noen som skylder penger, eller inngå avtaler på vegne av boet eller sette boet i gjeld.

Som regel vil konkursen føre til at virksomheten nedlegges. I enkelte tilfeller kan boet velge å drive virksomheten videre, eller at hele eller deler av virksomheten selges til en ny eier.

Siste endring på denne siden: 26.11.2013

Del på: