Hovedinnhold
Skriv ut

Hva innebærer personlig konkurs?

Konkursen innebærer at alle skyldnerens eiendeler blir beslaglagt under ett til fordel for fordringshaverne. Når tingretten har avsagt kjennelse om åpning av konkurs, mister skyldneren umiddelbart råderetten over sine eiendeler. Det betyr at han/hun ikke lenger kan disponere over disse. Disposisjonsretten overføres til konkursboet ved bostyreren. Med eiendeler menes alle verdier som tilhører skyldneren herunder kontanter, konti i bank, fast eiendom, biler, driftstilbehør, utestående fordringer, inventar, osv. Skyldneren kan heller ikke betale gjeld eller ta imot oppgjør fra noen som skylder penger, inngå avtaler på vegne av boet eller sette boet i gjeld så lenge bobehandlingen pågår.

Skyldneren kan fortsette å arbeide eller skaffe seg nytt arbeide, og vil i utgangspunktet beholde vanlig lønns- og pensjonsinntekt som familien trenger til livets opphold.

Eiendeler som skyldner og familien har behov for kan også beholdes. Dette gjelder for eksempel klær og vanlig innbo.

Etter at bostyrer har foretatt en fullstendig gjennomgang av skyldnerens økonomiske stilling, avsluttes bobehandlingen. Bobehandlingen blir innstilt av tingretten dersom det ikke er midler til å fortsette bobehandlingen. Dersom det er midler i boet, avsluttes bobehandlingen ved at boets midler blir utdelt til kreditorene slik at disse får forholdsmessig dekning.

Gjelden blir ikke slettet etter at konkursbehandlingen er avsluttet. Innehaveren er personlig ansvarlig og hefter fullt ut for all gjeld pådratt. Dette innebærer at skyldneren er ansvarlig for den del av gjelden som ikke blir dekket under bobehandlingen.

Dersom skyldner fortsatt har alvorlige gjeldsproblemer etter at bobehandlingen er avsluttet, er det mulig å søke om gjeldsordning.

 

Siste endring på denne siden: 13.01.2016

Del på: