Hovedinnhold
Skriv ut

Aksjeeier

Eierskapet i et aksjeselskap fremkommer av aksjene. Aksjer kan eies av privatpersoner, juridiske personer og i sameie mellom flere. En av grunnideene med aksjeselskapsformen er at den enkelte aksjeeier ikke skal kunne stilles til ansvar for gjeld stiftet av selskapet ut over det som er betalt for aksjen. Aksjene gir deg som aksjeeier både rettigheter og plikter. Du har f.eks. rett til å stemme på generalforsamlingen, og du har rett til å motta utbytte fra aksjeselskapet. På den annen side har aksjonæren plikt til å innbetale aksjekapitalen og å opptre forsvarlig i sin rolle som aksjonær. I det siste ligger det at også aksjonærer kan holdes erstatningsansvarlig for tap som er påført andre.

Aksjonæravtale er en avtale som normalt inngås mellom aksjeeierne i et selskap og regulerer forholdet mellom dem. En slik avtale er ikke noe som en er pliktig til å inngå, men det kan være nyttig. Aksjonæravtalen forplikter de aksjeeierne som signerer avtalen. Det finnes ikke noen krav til hvordan avtalen skal se ut eller hva den skal inneholde. Eksempler på forhold som kan reguleres i en aksjonæravtale, er særlige regler knyttet til eierskapet, krav på utbytte, konkurranseklausul, habilitet og krav om arbeidsinnsats.

Alle aksjeselskaper skal ha en aksjeeierbok. Aksjeeierboken skal inneholde en oversikt over hvem som til enhver tid er aksjeeiere, og vil normalt være avgjørende for hvem som kan utøve aksjonærrettighetene. Aksjeeierboken skal oppbevares og føres på en sikker måte, og føres normalt elektronisk. Aksjeeierboken er offentlig - slik at alle har rett til å se den.

Selskapet og aksjonærer kan inngå avtaler med hverandre, men det foreligger da skjerpede krav til fremgangsmåten. Utgangspunktet er at enhver avtale som har en verdi som utgjør mer enn en tidel av aksjekapitalen, skal godkjennes av generalforsamlingen. Fra dette utgangspunktet er det listet opp en del unntak i aksjeloven § 3-8.  Eksempel på et slikt unntak fra kravet er avtaler som hører naturlig inn under selskapets virksomhet og avtalen er i samsvar med normale avtalevilkår. Det samme gjelder avtaler som har en verdi på under kr 50 000 og er godkjent av styret. Det forekommer også begrensinger i forhold til kreditt og sikkerhetsstillelse fra selskapet ovenfor aksjonærene. Disse reglene gjelder også for aksjeeiers nærstående.

En aksjeeier i et aksjeselskap har under bestemte vilkår både rett til å tre ut av selskapet, og rett til å løse andre aksjeeiere ut av selskapet. Retten for en aksjeeier til å tre ut av selskapet er knyttet til bestemte betingelser og reguleres av aksjeloven.
Begjæring om utløsing av andre aksjeeiere kan også skje som følge av mislighold eller motsetningsforhold mellom aksjeeiere. Dette reguleres av aksjeloven.

Se også

Siste endring på denne siden: 01.07.2017

Del på: