Hovedinnhold
Skriv ut

Hva skal være dokumentert skriftlig?

Den viktigste delen av helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet i bedriften er selve gjennomføringen av tiltakene. Men deler av HMS-arbeidet skal være dokumentert skriftlig. Her skal det gå klart fram når og hvordan ulike forhold kartlegges og kontrolleres, og hvordan dere skal forebygge, avdekke og rette opp feil. Det skal også være tydelig hvem som har ansvaret for alle ledd i sikringsarbeidet.

Alle bedrifter skal ha skriftlige beskrivelser av

  • hvilke mål virksomheten har for helse, miljø og sikkerhet
  • hvordan virksomheten er organisert, blant annet fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS
  • hvordan kartlegging av risiko er gjennomført (brev, rapporter, måleresultater og lignende)
  • hva som skal gjøres, når og av hvem, for å fremme helse, miljø og sikkerhet (handlingsplan)
  • rutine for å håndtere feil og mangler
  • hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten

For små virksomheter med lite risikofylt aktivitet, behøver ikke dette bli så omfattende. Veiledningen og kommentarene som er gjengitt sammen med forskriften, gir oppskriften og er et godt grunnlag for det du trenger til en liten virksomhet. Men det er viktig at du tenker gjennom alle ledd og tilpasser systemet til akkurat den virksomheten og de forholdene som er aktuelle i din virksomhet.

For de virksomhetene som har eget arbeidsmiljøutvalg (AMU), skal AMU hvert år avgi en rapport om sitt arbeid til virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner. Rapportene som utarbeides skal ikke sendes til Arbeidstilsynet, men oppbevares i virksomheten og skal kunne forevises dersom Arbeidstilsynet ber om det.

Siste endring på denne siden: 18.03.2016

Del på: