Hovedinnhold
Skriv ut

Hva skjer hvis jeg ikke følger opp forskriften?

Tilsynsmyndighetene kontrollerer at HMS-bestemmelsene overholdes gjennom tilsynsbesøk, stikkprøver eller mer omfattende gjennomgang av hele HMS-systemet i bedriften. Ved brudd på regelverket kan myndighetene gi pålegg om å rette opp forholdet innen en viss frist. Hvis pålegget ikke etterkommes innen fristen, kan bedriften bli ilagt tangsmulkt som løper til pålegget er oppfylt. I alvorlige tilfeller kan det også bli snakk om overtredelsesgebyr, bøter og/eller fengsel.

Mange kunder og leverandører stiller krav til HMS. Stadig flere krever for eksempel at deres kontraktspartnere og underleverandører kan dokumentere godt HMS-arbeid. Gode rutiner for HMS kan også få betydning for forsikringspremien. Mangelfulle rutiner kan derimot føre til problemer med forsikringsoppgjør i et skadetilfelle.

Siste endring på denne siden: 18.03.2016

Del på: