Hovedinnhold
Skriv ut

Hvem betaler lønnen i forbindelse med permisjoner?

Foreldrepenger

I forbindelse med fødsel og adopsjon betaler NAV foreldrepenger (tidligere fødsels-/adopsjonspenger) inntil seks ganger grunnbeløpet i folketrygden, altså opp til 46 817 kroner i måneden. Her er det ingen arbeidsgiverperiode som for sykdom, og som arbeidsgiver behøver du ikke å forskuttere lønn hvis dette ikke er spesielt avtalt i arbeidsavtale eller tariffavtale. Dersom det er inngått avtale om full lønn i permisjonstiden, får arbeidsgiver likevel bare refundert fra NAV det arbeidstakeren ville fått derfra (seks ganger grunnbeløpet).

Du må søke om refusjon innen tre måneder, ellers mister du retten til refusjon. Arbeidstakeren må også ha søkt om foreldrepenger fra NAV innen rett tid.

"Statue" av kjernefamilie.Fars omsorgspermisjon
NAV betaler ikke for de to ukene far har rett til å være hjemme i forbindelse med selve fødselen. Om arbeidsgiver skal betale lønn, avhenger av hva som er avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Mange tariffavtaler regulerer for øvrig dette.

Ammefri

Mor har rett til ammefri med lønn i inntil en time på arbeidsdager der arbeidstiden er syv timer eller mer. Retten til lønn gjelder i barnets første leveår. Det er arbeidsgiver som må betale lønnen.

Permisjon ved barn og barnepassers sykdom

Ved permisjon på grunn av barns eller barnepassers sykdom faller mer av ansvaret på deg som arbeidsgiver. Gjelder fraværet barn under 12 år, må du betale omsorgspenger i inntil ti dager. Hvis en ansatt har krav på flere permisjonsdager (fordi han har ansvar for mer enn to barn eller er aleneforsørger), betaler du fortsatt, men da kan du kreve refusjon fra NAV etter de ti første dagene. Dersom fraværet gjelder et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over 12 år, kan NAV dekke omsorgspengene fullt ut.

Permisjon ved omsorg for og pleie av nære pårørende

Ved pleie av nære pårørende i hjemmet (inntil 60 dager i livets sluttfase) kan den ansatte få pleiepenger fra NAV som erstatning for lønn. Har den ansatte omsorg for et alvorlig sykt barn eller barn som er eller har vært innlagt i helseinstitusjon, kan NAV betale pleiepenger så lenge barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie. NAV betaler også opplæringspenger når den som har ansvar for funksjonshemmet eller sykt barn må være borte fra jobben for å få spesiell opplæring eller «foreldrekurs».

Beregning av foreldrepenger mv.

Både foreldrepenger ved fødsel og adopsjon, omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger regnes ut på samme måte som sykepenger. Før NAV kan betale den ansatte eller refundere noe som helst til arbeidsgiver, må du sende inn skjemaet "Inntektsopplysninger" til NAV.

Nærmere informasjon

Arbeidstilsynet svarer på spørsmål om retten til permisjon, og NAV gir opplysninger om retten til ytelser (fra NAV eller arbeidsgiveren) under fraværet. Kontakt en av dem dersom du er i tvil om regelverket.

Siste endring på denne siden: 02.05.2017

Del på: