Hovedinnhold
Skriv ut

Sykepenger for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Sykepengeordningen gir lavere dekning for frilansere og selvstendig næringsdrivende (altså den som driver sitt eget enkeltpersonforetak eller er deltaker i et ansvarlig selskap) enn for lønnsmottakere.

Retten til sykepenger for disse gruppene gjelder først fra og med 17. sykedag. Ventetiden på 16 dager starter som hovedregel å løpe fra det tidspunktet lege er oppsøkt eller NAV får melding om arbeidsuførheten. 

Selvstendige får dessuten bare 75 prosent sykepengedekning av inntektsgrunnlaget, mens frilansere får 100 prosent fra dette tidspunktet. Både selvstendige og frilansere kan oppnå en bedre ordning gjennom frivillig forsikringsordning fra NAV. Det finnes tre alternative forsikringsordninger for selvstendig næringsdrivende:

  1. 75 prosent av sykepengegrunnlaget fra 1. sykedag
  2. 100 prosent fra 17. sykedag
  3. 100 prosent fra 1. sykedag

Premien for disse forsikringene er i 2017 henholdsvis 1,9 prosent, 2,6 prosent og 9,6 prosent av forventet årsinntekt.

Frilansere (som altså har 100 prosent sykepenger fra 17. dag) kan sikre seg rett til full utbetaling fra første sykedag mot en premie på 2,2 prosent av forventet årsinntekt. 

Beregning av sykepengegrunnlag for selvstendig næringsdrivende 

Sykepengegrunnlaget vil vanligvis svare til den pensjonsgivende årsinntekten som beregnes på grunnlag av gjennomsnittet av pensjonspoengtallene for de siste tre inntektsårene. Det er den pensjonsgivende inntekten som gir rett til sykepenger, ikke næringsinntekten.

Dersom du har inntekt både som arbeidstaker og som selvstendig næringsdrivende, samtidig eller i perioder, blir sykepengene beregnet på grunnlag av den samlede årlige inntekten etter særskilte regler. For nærmere opplysninger må du kontakte NAV.

Øvre grense for sykepengegrunnlaget er på 6 ganger grunnløpet (G). Dette betyr at du ikke får dekning via forsikringen for inntekt utover 6 G. Blir du arbeidsufør i løpet av de fire første ukene, regnet fra den dagen NAV mottok søknaden om forsikring, har du ikke rett til sykepenger fra forsikringen.

Retten til sykepenger gjelder i inntil et år, uavhengig av om det dreier seg om hel eller delvis sykmelding.

Det finnes også en frivillig tilleggstrygd som sikrer selvstendige og frilansere stønad ved yrkesskader.

Premien for alle disse ordningene kan trekkes fra på selvangivelsen.

Har du spørsmål om tilleggsforsikring, ta kontakt med NAV.

Siste endring på denne siden: 01.10.2017

Del på: