Hovedinnhold
Skriv ut

Årsberetning

Alle regnskapspliktige må i tillegg til årsregnskapet utarbeide årsberetning, jf. regnskapsloven. Årsberetningen er ikke en del av årsregnskapet, men kommer i tillegg til dette. Årsberetningen skal være godkjent av styret eller tilsvarende organ senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt.

Minimumskrav til årsberetning for små foretak:
I årsberetningen skal det gis opplysninger om arten av virksomheten og hvor virksomheten drives, inkludert opplysning om eventuelle filialer.

Årsberetningen skal gi en oversikt over utviklingen og resultatet av den regnskapspliktiges virksomhet og av dens stilling. Det skal gis opplysninger om forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Videre skal det opplyses om:

 • Forutsetninger for fortsatt drift.
 • Arbeidsmiljø og eventuelle iverksatte og planlagte tiltak av betydning for arbeidsmiljøet. Det skal opplyses særskilt om skader og ulykker.
  Foretak med minst 5 årsverk skal også opplyse om sykefravær.
 • Likestilling og eventuelle iverksatte og planlagte tiltak.
 • Bedriften påvirker det ytre miljøet ved ev. forurensning, støy, osv., samt eventuelle iverksatte og planlagte tiltak for å forhindre eller redusere negative miljøvirkninger.
 • Anvendelse av årets overskudd/dekning av årets underskudd (dersom dette ikke fremgår av årsregnskapet).

I tillegg skal foretak med mer enn 50 ansatte redegjøre for diskriminering og eventuelle tiltak som planlegges eller er iverksatt.

For små foretak som utarbeider konsernregnskap, skal årsberetningen også dekke virksomheten i konsernet.


Tilleggskrav for øvrige (store) foretak:

 • Utfyllende redegjørelse av årsregnskapet og hva som ligger til grunn for tallene. Opplysning om ekstraordinære ting som kan ha hatt betydning for resultatet. Dersom det har oppstått ting etter regnskapsårets slutt som kan ha betydning for stilling og resultat, skal dette også oppgis.
 • Redegjørelse som gir grunnlag for å vurdere den fremtidige utviklingen.
 • En balansert og utfyllende analyse av utvikling og resultat, herunder en beskrivelse av de mest sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer den regnskapspliktige står overfor. Her kan det opplyses om finansielle resultatindikatorer og forhold rundt miljø- og personalsaker.
 • Det skal opplyses om finansiell risiko av betydning samt foretakets eksponering mot markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko.
 • Redegjørelse om samfunnsansvar.

Børsnoterte foretak skal i tillegg gi en redegjørelse om foretaksstyring i årsberetningen.

For regnskapspliktige som utarbeider konsernregnskap, skal årsberetningen også dekke virksomheten i konsernet.

Årsberetningen skal signeres av samtlige styremedlemmer samt daglig leder. Hvis virksomheten ikke har styre eller daglig leder, må deltakerne eller medlemmene underskrive. Dersom en som skal signere meldingen har innsigelser til årsregnskapet eller årsberetningen, skal vedkommende underskrive med påtegnet forbehold, og gi nærmere redegjørelse i årsberetningen.

Siste endring på denne siden: 31.12.2015

Del på: