Hovedinnhold
Skriv ut

Kontantsalg

Kontantsalg er definert som salg der kjøpers betalingsforpliktelse overfor selger gjøres opp ved levering, for eksempel ved bruk av kontanter, bankkort eller kredittkort. Salg via internett, som betales med kredittkort,  anses som kontantsalg dersom den faktiske belastningen skjer ved levering. Postordresalg som gjøres opp ved avhenting på postkontoret, er også et eksempel på salg som omfattes av kontantsalgdefinisjonen. Bokføringsloven stiller strenge krav til dokumentasjon av kontantomsetning.

Krav  til kassaapparat

Hovedregelen er at ALLE som har kontantsalg skal ha kassaapparat. Kontantsalg skal registreres fortløpende på kassaapparat, terminal eller annet likeverdig system. Noen automatiserte ordre-/faktureringssystemer kan tilfredsstille kravene til likeverdig system. Bokføringspliktige som normalt selger på kreditt, trenger derfor ikke gå til anskaffelse av et kassaapparat for å håndtere eventuelle kontantsalg dersom faktureringssystemet registrerer alt det som kreves av et kassasystem, herunder klokkeslett for hvert enkelt salg. I stedet kan det da utstedes en kontantfaktura. Andre løsninger som vil anses som likeverdige er kassaprogramvare for PC, taksameter i taxier og lignende. Internettsalg, postordresalg og lignende må skje via systemer som også fyller kravet til likeverdighet.100-lapper (pengesedler) 

Fra 1.1.2019 må alle bokføringspliktige som har et kassasystem, se til at det foreligger en produkterklæring fra leverandøren på systemet. Fra 1.1.2017 er alle leverandører av kassasystemer pålagt å levere en produkterklæring for kassasystem som tilbys for salg, utleie eller utlån til bokføringspliktige virksomheter.

En bankterminal i seg selv tilfredsstiller normalt ikke kravet til funksjoner i et kassaapparat. Det finnes imidlertid mange leverandører som tilbyr pakkeløsninger der bankterminal og kassaapparat er integrert i hverandre. Spør leverandøren hvis du er i tvil.

Det finnes UNNTAK fra kravet om kassaapparat:

Bokføringspliktige som har ambulerende eller sporadisk virksomhet, er unntatt fra kravet om kassaapparat så lenge den ambulerende eller sporadiske kontantomsetningen ikke overstiger 3 ganger folketrygdens grunnbeløp ekskl. mva. (fra 1. mai 2017 kr 280 902). Disse kan i stedet registrere kontantsalget fortløpende i innbundet bok, der sidene er forhåndsnummerert, eller ved gjenpart av daterte forhåndsnummererte salgsbilag eller ved oppstilling over ut- og innleverte varer og kontanter. Oppstillingen skal være datert og signert.

Det er også gitt unntak fra kravet om kassaapparat ved oppsøkende salg til publikum, salg fra automater og salg fra andre ubetjente salgssteder enn automater. Se bokføringsforskriften delkapittel 5-4 for nærmere beskrivelse.

Ved kontantsalg fra detaljist er det som hovedregel ikke krav om å angi kjøpers navn i salgsdokumentet. Dette unntaket gjelder ikke:

  • når betalingen skjer med kontanter for et beløp på kr 40 000 eller mer inkl. mva., eller
  • ved kontante betalinger på over kr 1 000,- inkl. mva. når kjøper er bokføringspliktig og varen eller tjenesten er beregnet for videresalg eller skal inngå som direkte innsatsfaktor i produksjon eller tjenesteleveranse
  • kjøp som gjelder drivstoff til bruk i person- eller varetransport, uavhengig av beløpets størrelse.

I slike tilfeller må selgeren registrere kjøpers navn mv. slik at dette fremgår av salgsdokumentasjonen. Selger plikter uansett å angi kjøper på kjøpers dokumentasjon dersom kjøper ber om dette. I slike tilfeller skal selger signere og stemple dokumentasjonen.

For enkelte BRANSJER er det gitt enkelte særskilte regler:
Frisører skal f.eks. dokumentere omsetning pr. ansatt fordelt på varesalg og behandlingsinntekter. Serveringssteder med alkoholservering må spesifisere salget på ulike varegrupper. Disse bransjene, samt bilverksteder og bilpleie skal også føre personallister. Dette er nærmere beskrevet i bokføringsforskriften, kapittel 8.

Siste endring på denne siden: 02.05.2017

Del på: