Hovedinnhold
Skriv ut

Purring og inkasso

Dersom kunden ikke betaler en faktura innen fastsatt frist, kan man sende en purring eller et inkassovarsel.

Det er viktig å ha gode rutiner for innkreving av utestående fordringer. Det hjelper ikke hvor mye vi klarer å selge, hvis vi ikke mottar betaling fra kunden. Samtidig er det greit å vite kundens rettigheter i forbindelse med purringer.

Det skal IKKE beregnes merverdiavgift på gebyrer ved purring.


Purring

Purring kan sendes etter at opprinnelig faktura har forfalt til betaling. Dersom man skal kreve purregebyr, må man imidlertid vente 14 dager etter opprinnelig forfall før purring sendes. Purringen må da sendes skriftlig, og ha en betalingsfrist på minst 14 dager. 
Du kan sende så mange purrenotaer du vil, men det er begrenset hvor mange purregebyr du kan beregne deg. 

Det kan kreves purregebyr enten for to purringer eller en purring og et inkassovarsel. Purregebyret kan være på maksimalt 1/10 av den til enhver tid gjeldende inkassosats. Inkassosatsen fastsettes hvert år i "Forskrift til inkassoloven".

 

Maks sats for gebyr på purrenota er pr. 01.01.2017 kr 70,-.   
 

Det er ikke pålagt å sende purring etter inkassoloven. Du er imidlertid pliktig til å sende et inkassovarsel før saken kan overføres til inkasso.
 
Inkassoloven kan fravikes på enkelte områder der begge parter er næringsdrivende, se inkassoloven § 3 om fravikelighet.Musefelle med penge

Inkassovarsel
Før en faktura kan sendes til inkasso, må det sendes et inkassovarsel. 
Man kan velge om man vil sende en purring først og så et inkassovarsel, eller om man vil sende inkassovarsel direkte.

Inkassovarselet må være godt merket med at det er et inkassovarsel og skal ha en betalingsfrist på minst 14 dager. Det må også opplyses om hva kravet gjelder og beløpets størrelse.
 
Du kan sende inkassovarsel dagen etter at kravet er forfalt.  Ønsker du å legge purregebyr på varselet må du imidlertid vente 14 dager etter at fakturaen har forfalt til betaling. Maks sats for purregebyr på inkassovarsel er pr. 01.01.2017 kr 70,-.
 
Mellom næringsdrivende kan maksimalsatsen for purregebyr/inkassogebyr fravikes dersom dette er avtalt mellom fordringshaver og skyldner. Det er likevel ikke anledning til å kreve inn høyere gebyr enn det som er faktiske kostnader med purringen/innkrevingen. 


Tvist/innsigelse

Krav der det foreligger en innsigelse/tvist mellom kunde og leverandør, kan ikke sendes til inkasso. Følgelig kan du heller ikke sende inkassovarsel på slike krav. Dette betyr at dersom en skyldner fremmer en klage på tjeneste/vare, så er kravet omtvistet. Innsigelser kan fremmes både muntlig og skriftlig. Kreditor må selv vurdere om innsigelsen er reell eller ei. Er innsigelsen reell, må saken bringes inn for forliksrådet før videre inndriving eventuelt kan iverksettes. Terskelen for at den utenrettslige inndrivingen overfor skyldner må avsluttes og saken oversendes til forliksråd, er relativ lav.


Inkasso

Hvis kunden ikke har betalt 14 dager etter at inkassovarselet er sendt, kan selger starte inkasso. Man kan velge å utføre inkassoen selv eller overlate dette til et inkassoselskap eller en advokat. Det er viktig å være oppmerksom på at inkassoloven kommer til anvendelse både ved inndrivning for andre (fremmedinkasso) og ved inndrivning av egne pengekrav (egeninkasso). Flere av lovens bestemmelser gjelder bare for "inkassovirksomhet" (definert i inkassoloven § 2). Med inkassovirksomhet menes kommersiell inndriving av forfalte pengekrav for andre, og oppkjøp av forfalte pengekrav og egen inndriving av disse. Det fremgår av den enkelte paragraf om den gjelder for inndriving av forfalte pengekrav generelt, eller bare for "inkassovirksomhet".

Betalingsoppfordring

Når fordringen er gått til inkasso, sendes en betalingsoppfordring. Betalingsoppfordringen kan tidligst sendes 14 dager etter at inkassovarselet er sendt og skal ha minimum 14 dagers betalingsfrist.


Betalingsoppfordringen skal inneholde:

  • Fordringshavers navn
  • Hva kravet gjelder
  • Kravets størrelse og spesifikasjon av hovedkrav og tilleggskrav (renter, gebyrer, o.l.)
  • Sats på eventuell forsinkelsesrente og beregningstidspunkt
  • Konsekvenser ved ikke å betale
  • Retten til å kreve nemndsbehandling (dersom skyldner er forbruker).

Gebyret kan ved egeninkasso maksimalt være på 3/10 av inkassosatsen.
Maks sats for purregebyr på betalingsoppfordring er pr. 01.01.2017 kr 210,-. 
 
I forbindelse med samme krav kan gebyr kreves kun tre ganger, enten for to purringer og én betalingsoppfordring eller for én purring, ett inkassovarsel og én betalingsoppfordring.
 
Dersom det sendes betalingsoppfordring i forbindelse med fremmedinkasso, reguleres hva som kan avkreves skyldner av bestemmelsene i inkassoforskriften kapittel 2.

Egeninkasso

Ved egeninkasso utfører du selv prosessen med å drive inn kravet.

Du kan maksimalt ta gebyr for to purringer og en etterfølgende betalingsoppfordring, eller for en purring, et inkassovarsel og en betalingsoppfordring.

Dersom kravet ikke er innfridd 14 dager etter at betalingsoppfordringen er sendt, vil neste steg være å be namsmannen om bistand til inndriving. Dette kalles for en tvangsfullbyrdelse. 

Renter

Ved forsinket betaling fra kunde kan man beregne renter på kravet. Loven sier at rentene begynner å løpe fra forfallsdato hvis denne er oppgitt. Dersom ikke forfallsdato er oppgitt, starter rentene å løpe en måned etter at selger har sendt skyldner skriftlig påkrav med oppfordring til å betale.  
 
Rentesatsen fastsettes hvert halvår med virkning fra 1. januar og 1. juli. Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten fra 1. januar til 31. desember i 2017 til 8,50%.

Satsen er den samme for forbrukere og næringsdrivende så fremt ikke annet er særskilt avtalt.

Standardkompensasjon

Når kunden er næringsdrivende eller offentlig myndighet, kan fordringshaveren i tillegg til renter kreve en standardkompensasjon for inndrivelseskostnader på kr 370,- (jf. forsinkelsesrenteloven § 3a og forskrift om forsinkelsesrente § 2). Dersom det tidligere er krevet purregebyr, skal dette komme til fradrag i standardkompensasjonen. 

Se også

Siste endring på denne siden: 26.06.2017

Del på: