Hovedinnhold
Skriv ut

Ansvarlig selskap (ANS/DA)

Et ansvarlig selskap er en sammenslutning hvor to eller flere eiere (deltakere) samlet eller hver for seg har et ubegrenset personlig ansvar for virksomhetens gjeld.

Det er i praksis to hovedformer av ansvarlige selskap som er aktuelle:

I et ansvarlig selskap (ANS) har alle deltakerne et personlig ansvar for hele gjelden (solidaransvar). Det en deltaker ikke kan betale, kan kreves helt og fullt fra hvem som helst av de andre deltakerne.

I et selskap med delt ansvar (DA) har deltakerne samlet et personlig ansvar for hele selskapsgjelden, men hver deltaker kan bare belastes opptil sin eierandel. Kreditor kan for ekspempel ikke kreve mer enn 10 prosent av gjelden dekket av den som har tatt på seg 10 prosent av ansvaret, selv om de andre deltakerne ikke kan gjøre opp for seg.

Så vel enkeltpersoner som juridiske personer kan være deltakere i et ansvarlig selskap. Tilhører en selskapsandel flere i fellesskap, må de oppnevne en enkelt  til å opptre som deltaker overfor selskapet.

Ansvarlig deltaker må være myndig. Hovedkontoret må ligge i Norge, men det stilles vanligvis ikke krav til deltakerne om bopel i riket. 

Deltakerne har plikt til å opprette en skriftlig og datert selskapsavtale som alle skal undertegne. Det stilles noen minstekrav til innholdet. Blant annet skal avtalen ha bestemmelser om selskapets formål og om verdien av deltakernes innskudd.

Før virksomheten starter, skal selskapet meldes til registrering i Foretaksregisteret.

Forhold som knytter seg til betingelser eller avtaler mellom deltakerne (også kalt kompanjonger), kan man regulere gjennom egen kompanjongavtale.

Mer om ansvarlige selskaper:

Selskapsinnskudd

Se også

Siste endring på denne siden: 21.11.2013

Del på: