Hovedinnhold
Skriv ut

Ansvarlig selskap (ANS/DA)

Et ansvarlig selskap er en sammenslutning hvor to eller flere eiere (deltakere) samlet eller hver for seg har et ubegrenset personlig ansvar for virksomhetens gjeld.

Det er i praksis to hovedformer av ansvarlige selskap:

I et ansvarlig selskap (ANS) har alle deltakerne et ubegrenset og personlig ansvar for hele gjelden (solidaransvar). Hver deltaker hefter altså for hele gjelden. Det én deltaker ikke kan betale, kan kreves helt og fullt fra hvem som helst av de andre deltakerne.

I et selskap med delt ansvar (DA) har deltakerne samlet et ubegrenset og personlig ansvar for hele selskapsgjelden, men hver deltaker kan bare belastes opptil sin eierandel. Hvor stor eierandel hver deltaker har, må fremgå av selskapsavtalen.

Så vel enkeltpersoner som juridiske personer kan være deltakere i et ansvarlig selskap. Tilhører en selskapsandel flere i fellesskap, må de oppnevne en enkelt  til å opptre som deltaker overfor selskapet.

Ansvarlig deltaker må være myndig. Hovedkontoret må ligge i Norge, men det stilles vanligvis ikke krav til deltakerne om bopel i riket. 

Deltakerne har plikt til å opprette en skriftlig og datert selskapsavtale som alle skal undertegne. Det stilles noen minstekrav til innholdet. Blant annet skal avtalen ha bestemmelser om selskapets formål og eventuelt om verdien av deltakernes innskudd. Deltakerne kan avtale at innskuddet kan være noe annet enn penger, f. eks. fast eiendom, løsøre, patent, goodwill, mv.

Før virksomheten starter, skal selskapet meldes til registrering i Foretaksregisteret.

Forhold som knytter seg til betingelser eller avtaler mellom deltakerne (også kalt kompanjonger), kan reguleres gjennom egen kompanjongavtale.

Mer om ansvarlige selskaper:

Selskapsinnskudd

Se også

Siste endring på denne siden: 13,01,2016

Del på: