Hovedinnhold
Skriv ut

Forening

En forening er en selveiende sammenslutning som skal fremme ett eller flere bestemte formål av humanitær, sosial eller lignende art. Foreninger kan være både åpne og lukket for allmennheten.

Foreningen må ha minst to medlemmer som forener seg om et bestemt formål. Medlemmene kan ikke ha eienandeler i foreningen, og de kan heller ikke under noen omstendighet få utbetalt overskudd fra foreningen. Det er derimot ikke noe i veien for at medlemmer kan være ansatt i en forening og motta lønn, eller de kan fakturere foreningen for arbeid som de gjør i foreningen.

Medlemmene deltar i beslutninger som treffes gjennom foreningens øverste organ, som er årsmøtet. Der skal alle medlemmene ha møterett og stemmerett. På dette møtet skal blant annet årsregnskapet legges frem og godkjennes. Det er vanlig at foreninger har et styre og velger styremedlemmer på årsmøtet.

En forening har ikke plikt til å registrere seg hos Brønnøysundregistrene, men normalt er det praktisk fordi foreningen får tildelt et organisasjonsnummer. Hvis foreningen driver næringsvirksomhet, skal den registreres i Foretaksregisteret.

Medlemskapet må gi opphav til rettigheter og plikter internt. Et fellesskap hvor medlemsforholdet ikke gir opphav til rettigheter og plikter, faller utenfor foreningsbegrepet, f.eks. uformelle syklubber, kort- og selskapsklubber. Slike har ikke registreringsrett i Enhetsregisteret.

Stiftelse av forening:

En forening stiftes vanligvis ved at minst to stiftere oppretter og signerer stiftelsesdokument og vedtekter for foreningen. Stifterne kan både være juridiske og private personer.

I mangel av en egen foreningslov, er det svært viktig å lage gode vedtekter. Det er vedtektene som sier noe om hvordan foreningen skal driftes og det er vedtektene som setter disse rammene for foreningen.

Hvis foreningen ønsker å registreres i Frivillighetsregisteret, må opplysninger om enhetens navn, formål, årsmøte, styre og valg av styre, vedtektsendring og opphør være med i vedtektene.

Se også

Siste endring på denne siden: 13.01.2016

Del på: