Hovedinnhold
Skriv ut

Forening

En forening er en selveiende sammenslutning som skal fremme ett eller flere bestemte formål av humanitær, sosial eller lignende art. Foreninger kan være både åpne og lukkede for allmennheten.

Foreningen må ha minst to medlemmer som forener seg om et bestemt formål. Medlemmene deltar i beslutninger som treffes, men er ikke eiere av formuen i foreningen.

Foreningens øverste organ er årsmøtet. Der skal alle medlemmene ha møterett og stemmerett. På dette møtet skal blant annet årsregnskapet legges frem og godkjennes. Det er vanlig at foreninger har et styre og velger styremedlemmer på årsmøtet. For å kunne bli registrert i Frivillighetsregisteret må foreningen ha et styre.

Hvis foreningen driver næringsvirksomhet, skal den registreres i Foretaksregisteret. Andre foreninger har rett til å registrere seg i Enhetsregisteret.

For at en enhet skal kunne registreres i Frivillighetsregisteret, må den være registrert i Enhetsregisteret. Hvis du ikke er registrert i Enhetsregisteret fra før, kan du gjøre dette samtidig som du registrerer deg Frivillighetsregisteret.

Hvis du vil registrere en forening, må du dokumentere at den er opprettet og eksisterer. Det gjør du ved å sende inn stiftelsesdokument og vedtekter sammen med Samordnet registermelding eller forenklet registermelding for foreninger.

Hvis foreningen er opprettet tidligere og stiftelsesdokument ikke finnes, eller det av andre grunner ikke er mulig å fremskaffe stiftelsesdokument, må annen dokumentasjon som viser at enheten er opprettet og eksisterer, vedlegges. Dette kan være daterte vedtekter og årsmøteprotokoll.

Medlemskapet må gi opphav til rettigheter og plikter internt. Et fellesskap hvor medlemsforholdet ikke gir opphav til rettigheter og plikter, faller utenfor foreningsbegrepet, f.eks. uformelle syklubber, kort- og selskapsklubber. Slike har ikke registreringsrett i Enhetsregisteret.

Ønsker foreningen å registrere vedtektene i Frivillighetsregisteret, må opplysninger om enhetens navn, formål, årsmøte, styre og valg av styre, vedtektsendring og opphør være med i vedtektene.

Foreninger kan registreres via Altinn.

Siste endring på denne siden: 21.11.2013

Del på: