Hovedinnhold
Skriv ut

Samvirkeforetak (SA)

Med samvirkeforetak menes en sammenslutning med hovedformål å fremme medlemmenes økonomiske interesser ved at disse deltar i foretakets virksomhet enten som forbrukere, leverandører eller på lignende måte. Bortsett fra en normal forrentning av eventuell innskutt kapital, blir avkastningen stort sett værende i virksomheten eller fordelt mellom medlemmene på bakgrunn av deres omsetning i foretaket. Ingen av medlemmene har personlig ansvar for foretakets forpliktelser.

Samvirkeforetak er kanskje særlig aktuell hvor bruken og nytten av samvirkeforetaket er viktigere enn avkastningen på innskutt kapital. Medlemmene deltar aktivt i virksomheten enten som forbruker eller leverandør. Normalt sett er adgangen til å ta ut overskudd begrenset av medlemmenes samhandling med selskapet.

Samvirkeloven stiller krav til hva stiftelsesdokumentet og vedtektene minst skal inneholde. Et samvirkeforetak må alltid stiftes av minst to personer og skal alltid ha minst to medlemmer. Både fysiske og juridiske personer kan være stiftere. 

Samvirkeforetak har registreringsplikt i Foretaksregisteret og skal være meldt dit innen tre måneder etter at stiftelsesdokumentet er underskrevet. Foretaket har ikke mulighet til å påta seg noen forpliktelser før det er registrert i Foretaksregisteret, med mindre annet følger av stiftelsesdokumentet eller lov.

Foretaksnavnet skal inneholde ordet samvirkeforetak eller forkortelsen SA.

Europeiske samvirkeforetak - reguleres av lov om europeiske samvirkeforetak (SCE-loven). Loven gjør det enklere for samvirkeforetak å flytte hovedkontoret til en annen EØS-stat uten å måtte gå veien om oppløsing og nystiftelse.

Se også

Siste endring på denne siden: 13.01.2016

Del på: