Hovedinnhold
Skriv ut

Stiftelse

En stiftelse dannes ved at en formuesverdi ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon selvstendig blir stilt til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær, kulturell, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art. Som stiftelser regnes også selvstendige legater, institusjoner og fond som private har opprettet.

Alle stiftelser skal registreres i Enhetsregisteret. Næringsdrivende stiftelser skal i tillegg registreres i Foretaksregisteret. Tilsynsmyndighet for stiftelser er Lotteri- og stiftelsestilsynet. En stiftelse kan være en alminnelig stiftelse eller en næringsdrivende stiftelse - definisjoner av disse finner du i stiftelsesloven § 4.

Stiftelser skal ved opprettelsen ha en grunnkapital på minst 100 000 kroner. For næringsdrivende stiftelser, som ikke er holdingstiftelser, er kravet til minste grunnkapital satt til 200 000 kroner.

Stiftelser skal ha et styre. Styret representerer stiftelsen utad og har ansvaret for at stiftelsen og det som vedkommer den blir forvaltet tilfredsstillende. I vedtektene kan det bestemmes at stiftelsen også skal ha andre organer. Stiftelser har plikt til å ha revisor.

Opprettelse av en stiftelse

Det må utarbeides et stiftelsesdokument for stiftelsen. Dette skal bl.a. angi stiftelsens formål, hvilke eiendeler som skal brukes som grunnkapital, styrets sammensetning og stiftelsens vedtekter. Vedtektene skal bl.a. inneholde stiftelsens navn, formål, bestemmelser om styret og eventuelle andre organer i stiftelsen samt grunnkapitalens størrelse.

Når det blir opprettet en stiftelse ved testament, skal tingretten melde fra til Stiftelsestilsynet, eller eventuelt skal de styremedlemmene som avdøde utpeker i testamentet, ha melding. Stiftelsen vil være en ordinær arving etter avdøde, og skal alltid være representert ved et styre under hele skiftet. Dersom testamentet ikke sier hvem som skal sitte i styret i stiftelsen, eller dette er uklart, skal Stiftelsestilsynet oppnevne styremedlemmer for stiftelsen.

Se også

Siste endring på denne siden: 31.12.2015

Del på: