Hovedinnhold
Skriv ut

Bedriftene mangler 26 500 personer

NAVs bedriftsundersøkelse viser at norske bedrifters mangel på arbeidskraft totalt tilsvarer 26 500 personer. Dette er 5 700 flere enn i fjorårets undersøkelse.

Det er størst mangel innen helse- og sosialtjenester, eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting samt bygge- og anleggsvirksomhet. Disse tre næringene står også for størsteparten av økningen fra i fjor. Innen industrien og bergverksdrift og utvinning er mangelen på arbeidskraft nå svært lav.

Størst rekrutteringsproblemer i Nord-Norge

Det er bedriftene i Nordland, Troms og Finnmark som i størst grad svarer at de har hatt problemer med å rekruttere arbeidskraft med kompetansen de har behov for. I Finnmark og Nordland oppga 14 prosent av bedriftene at de hadde mislyktes med å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene, mens dette gjaldt 11 prosent av bedriftene i Troms.

Målt i antall personer er mangelen på arbeidskraft størst i Oslo, med 4 900 personer, men sett i forhold til antall sysselsatte i fylket er mangelen størst i Nordland og Finnmark. Mangelen er nå lavest i Rogaland, noe som henger sammen med den kraftige økningen i arbeidsledigheten vi har sett i dette fylket de siste to årene.


Lave sysselsettingsforventninger

I bedriftsundersøkelsen spør vi også om hvilke forventninger bedriftene har til egen bemanning det neste år. I årets undersøkelse svarte 21 prosent av bedriftene at de vil ha flere ansatte om ett år, mens 12 prosent svarte at de vil ha færre. Dermed holder sysselsettingsforventningene seg på et lavt nivå, omtrent som de har vært de siste to årene.

Det er store geografiske forskjeller i hvor optimistiske bedriftene er. I Rogaland og Hordaland er bedriftene tydelig mer pessimistiske enn for ett år siden, og i Rogaland er det i år flere bedrifter som venter å måtte nedbemanne enn å øke bemanningen. De mest optimistiske bedriftene finner vi i Akershus, Oslo og Trøndelag.

Les Bedriftsundersøkelsen 2016

Del på:

Publisert 18.05.2016