Hovedinnhold
Skriv ut

Må jeg ha revisor?

Hovedregelen er at alle med regnskapsplikt etter regnskapsloven også har revisjonsplikt.

Enkelte regnskapspliktige enheter er imidlertid fritatt fra revisjonsplikten (revisjonsfritak), jf. revisorloven § 2-1. Dette gjelder regnskapspliktige som har samlede driftsinntekter på mindre enn 5 millioner kroner. Viser årsregnskapet driftsinntekter som overstiger beløpsgrensen, inntrer revisjonsplikten for det etterfølgende regnskapsåret.

Fritaket for revisjonsplikt som nevnt ovenfor gjelder ikke for:

  • aksjeselskap og allmennaksjeselskap
  • ansvarlige selskap der antallet deltakere overstiger fem
  • kommandittselskap hvor komplementaren er en juridisk person hvor ikke noen av deltakerne har personlig ansvar for forpliktelsene, udelt eller for deler som til sammen utgjør den juridiske personens samlede forpliktelser, og selskapet har balansesum høyere enn 20 millioner kroner eller gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn ti årsverk 
  • ansvarlige selskaper hvor samtlige deltakere er juridiske personer hvor ikke noen av deltakerne har personlig ansvar for forpliktelsene, udelt eller for deler som til sammen utgjør den juridiske personens samlede forpliktelser, og det ansvarlige selskapet har balansesum høyere enn 20 millioner kroner eller gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn ti årsverk
  • stiftelser 

Enkelte bransjer følger egne regler og må alltid ha revisor, som f.eks. advokater. Aksjeselskaper og NUF under tilsyn av Finanstilsynet har også alltid revisjonsplikt (regnskapskontorer, revisjonsselskap, eiendomsmeglerselskaper o.l.).

Fravalg av revisjon i aksjeselskap

Små aksjeselskaper kan som hovedregel velge bort revisjon av årsregnskapet på visse vilkår:

  • Driftsinntektene er under 5 mill. kroner
  • Balansesummen er under 20 mill. kroner
  • Gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger 10 årsverk. 

I eksisterende selskap skal terskelverdiene baseres på årsregnskapet for siste regnskapsår (året før).

I nye selskaper som ikke har avlagt årsregnskap, skal fravalg basere seg på balanseverdier fra åpningsbalansen og antall ansatte på generalforsamlingstidspunktet. Dersom selskapet ikke har plikt til å utarbeide åpningsbalanse, er det aksjeinnskuddene i forbindelse med stiftelsen som skal legges til grunn.

I eksisterende selskap er det generalforsamlingen som kan beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres. I nye selskaper anses revisjon som fravalgt når stifterne ikke har valgt revisor i stiftelsesdokumentet.

Et aksjeselskap som er morselskap i konsern kan beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres, når vilkårene er oppfylt for konsernet sett som en enhet.

Viser årsregnskapet driftsinntekter, balansesum eller årsverk som overstiger terskelverdiene, inntrer revisjonsplikt for det påfølgende regnskapsåret.

Melding om fravalg av revisjon av årsregnskap meldes inn via Samordnet registermelding i Altinn.

Siste endring på denne siden: 01.07.2017

Del på: