Hovedinnhold
Skriv ut

Generalforsamlingsprotokoll for aksjeselskap (AS)

På generalforsamlingen skal det skrives protokoll. Generalforsamlingsprotokollen er en særlig viktig dokumentasjon av selskapets situasjon og disposisjoner. Den må oppfylle en del formelle krav til innhold så vel som til signering.

Protokollen må som et minimum inneholde generalforsamlingens beslutning og utfallet av avstemningene. I den grad det er relevant for utfallet av avstemningen, må protokollen også angi antallet avgitte stemmer og hvor mange aksjer og hvilken andel av aksjekapitalen de avgitte stemmene representerer: samlet, for og mot den enkelte beslutningen. Fortegnelsen over de møtende aksjeeierne skal inntas i eller vedlegges protokollen.

I tillegg skal protokollen også inneholde informasjon om: 

  • tid og sted for møtet
  • valg av møteleder og underskrivere
  • hvor mange aksjer som var representert
  • møtets godkjennelse av innkallingen
  • beslutninger som er gjort på møtet

Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst én annen person valgt av generalforsamlingen.

Forenklet generalforsamlingsbehandling

Dersom det er avholdt forenklet generalforsamlingsbehandling, skal protokollen i tillegg inneholde følgende:

  • Det skal angis at saken er behandlet etter aksjeloven § 5-7.
  • Antall avgitte stemmer og hvor mange stemmer som har stemt for og imot beslutningen. I den grad det er relevant, skal det også angis hvilken andel av aksjekapitalen de avgitte stemmene representerer.
  • En fortegnelse over hvilke aksjeeiere som har deltatt i behandlingen av saken(e) skal tas inn eller vedlegges.

Protokollen skal dateres, underskrives av styrets leder og sendes samtlige aksjeeiere.

Siste endring på denne siden: 31.12.2015

Del på: