Hovedinnhold
Skriv ut

Aksjeselskap (AS)

To som tar hverandre i hendene, papir med penn på bord I et aksjeselskap har ingen av eierne (aksjonærene) personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Eierne i aksjeselskapet har i utgangspunktet bare mulighet til å tape det aksjeinnskuddet som vedkommende har betalt inn til selskapet. Kreditorene kan bare gå til selskapet med sine krav. Derfor er det en rekke regler i aksjeloven som begrenser eiernes adgang til å ta penger ut fra selskapet.

Et aksjeselskap skal ha en aksjekapital på minimum 30 000 kroner til sammen. Aksjeinnskuddet må bekreftes av revisor eller en finansinstitusjon som f.eks. bank, før selskapet kan bli registrert i Foretaksregisteret.

Det er mulig å dekke opp aksjekapitalen med eiendeler (tingsinnskudd) i stedet for penger. I tillegg kreves det at selskapet må ha behov for eiendelen i sin virksomhet. Den/de eiendelene som skal benyttes som tingsinnskudd, må verdsettes. Tidspunktet for verdsettelsen kan tidligst være fire uker før stiftelsen.

Dersom aksjeinnskuddet utelukkende gjøres opp med penger, kan bekreftelsen gis av en bank eller annen finansinstitusjon. Når aksjeinnskuddet gjøres opp med tingsinnskudd, skal det utarbeides en redegjørelse med opplysninger om tingsinnskuddet og en åpningsbalanse. Både redegjørelsen og åpningsbalansen må være bekreftet av revisor. De samme reglene gjelder dersom selskapet skal bli part i en avtale eller noen skal gis særskilte rettigheter.

Det er ikke krav til at aksjonærene gjør innskudd i selskapet ut over det aksjeinnskuddet den enkelte aksjeeier skal betale. Men vær oppmerksom på at aksjekapitalen ikke kan forbrukes, og det vil derfor ofte være nødvendig med mer penger i selskapet enn bare aksjekapitalen.

Stiftelseskostnadene kan dekkes av aksjekapitalen.

Aksjonærer i små og nystartede aksjeselskap må ofte kausjonere for lån som selskapet opptar. Dermed påtar de seg likevel et personlig gjeldsansvar.

Aksjonærene kan ta ut penger fra selskapet i form av aksjeutbytte og/eller i form av lønn for arbeidsinnsats i selskapet.

Stiftelse av et aksjeselskap

De som forbereder å starte et nytt aksjeselskap (stifterne), må gjennomgå noen formelle prosedyrer før virksomheten settes i gang. Hensikten med formkravene er at økonomi, ansvar og rettigheter skal være entydig avtalt stifterne i mellom, og gi kunder og leverandører tilfredsstillende sikkerhet.

Et aksjeselskap stiftes ved at stifterne oppretter, daterer og skriver under et stiftelsesdokument som blant annet skal inneholde vedtekter, styresammensetting, antall tegnede aksjer og aksjens verdi.

Aksjeselskapet er stiftet når alle stifterne har undertegnet stiftelsesdokumentet. Det er ikke krav om at stifterne må møtes for å skrive under stiftelsesdokumentet. Stiftelsesdokumentet kan godt gå på rundgang mellom stifterne.

Normalt oppfyller et nystartet aksjeselskap de vilkår som stilles for å kunne unnlate revisjon av årsregnskapet. De fleste selskaper velger å velge bort revisjon av årsregnskapet, men skal dere likevel ha revisjon så må hvem som skal være selskapets revisor fremkomme av stiftelsesdokumentet. Mangler denne opplysningen i stiftelsesdokumentet betyr det at årsregnskapet ikke skal revideres.

Når du skal stifte et aksjeselskap, kan du benytte skjemaet "stiftelse av aksjeselskap". Dersom du stifter selskapet på denne måten, blir registreringsskjemaet "samordnet registermelding" automatisk forhåndsutfylt med opplysninger hentet fra stiftelsesdokumentet. Stiftelsesdokumentet og vedtektene blir også lagt ved som vedlegg.

Selskapet er pliktig til å oppbevare stiftelsesdokumentet med vedtekter i hele selskapets levetid.

Forhold som gjelder aksjeeierne seg imellom kan, hvis man ønsker det, reguleres gjennom en egen aksjonæravtale.

Bare en aksjonær

Det er ingen ting i veien for at en og samme person eier samtlige aksjer og innehar de ulike funksjonene i et aksjeselskap, som f.eks. at vedkommende er eneste styremedlem, ev. daglig leder og dessuten eneste ansatte.

Når en aksjonær er ansatt i eget aksjeselskap, er dette et arbeidsforhold, og alle ordinære arbeidsgiverplikter utløses.

 

Se også

Siste endring på denne siden: 01.07.2017

Del på: