Hovedinnhold
Skriv ut

Forhøyelse av aksjekapital

Første skritt i en kapitalforhøyelse er at styret fremmer forslag til generalforsamlingen om at kapitalen skal forhøyes med et gitt beløp. Når styret foreslår kapitalforhøyelse i aksjeselskapet (AS) for generalforsamlingen, foreslår det samtidig om pengene skal skaffes til veie ved overføring av fondsmidler, ved konvertering av gjeld eller om aksjonærene skal betale inn mer. Innbetaling av mer aksjekapital kan både være innbetaling i form av penger, og i form av eiendeler. Dessuten må styret ta stilling til om det skal utstedes nye aksjer eller om de eksisterende aksjene skal få høyere pålydende verdi.

Det er generalforsamlingen som beslutter kapitalforhøyelsen. Beslutning om kapitalforhøyelse skal minst angi beløpet aksjekapitalen kan forhøyes med, eller øvre og nedre grense, aksjenes pålydende, det beløp som skal betales for hver aksje, og hvem som kan tegne de nye aksjene.

Aksjekapitalens størrelse og pålydende verdi er alltid bestemt i selskapets vedtekter. Derfor må generalforsamlingen vedta vedtektsendring i forbindelse med kapitalforhøyelsen.

Hvis kapitalforhøyelsen skjer ved fondsemisjon, skal beslutningen minst angi det beløp aksjekapitalen skal forhøyes med, og om forhøyelsen skal gjennomføres ved forhøyelse av pålydende eller ved utstedelse av nye aksjer.

Hvis aksjeinnskuddsforpliktelsen skal kunne gjøres opp ved motregning (konvertering av gjeld) eller med andre eiendeler enn penger, skal det utarbeides en særskilt redegjørelse for dette. Redegjørelsen skal være undertegnet av hele styret, og bekreftet av revisor. Tidspunktet for verdsetting kan tidligst være fire uker før generalforsamlingens beslutning.

Nå er alt klart for å melde fra til Foretaksregisteret. Kapitalforhøyelsen må være meldt til Foretaksregisteret innen tre måneder etter tegningsfristens utløp, ellers bortfaller beslutningen. Meldingen skal angi beløpet for kapitalforhøyelsen. Hvis kapitalforhøyelsen skjer ved fondsemisjon, gjelder ikke fristen. Kapitalforhøyelsen meldes ved å bruke Samordnet registermelding i Altinn. Husk å oppgi dato for gjeldende vedtekter (den dato generalforsamlingen besluttet aksjekapitalforhøyelsen), og husk underskrifter fra de(n) signaturberettigede. Aksjekapitalen anses som forhøyet med det meldte beløp som er angitt i meldingen når kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.

Dette skal legges ved meldingen:

  • Kopi/utskrift av protokoll fra generalforsamlingen som viser vedtak om kapitalforhøyelse og endring av vedtektene.
  • Oppdaterte vedtekter.
  • Revisorerklæring eller eventuelt erklæring fra en finansinstitusjon som bekrefter innbetaling (i original).
  • Eventuell redegjørelse om tingsinnskudd eller konvertering av gjeld, undertegnet av hele styret og bekreftet av revisor.

Aksjeeierboken med ev. nye opplysninger om aksjefordeling skal ajourføres.

Siste endring på denne siden: 26.11.2013

Del på: