Hovedinnhold
Skriv ut

Forhøyelse av aksjekapital

Aksjekapitalen i et selskap kan forhøyes ved nytegning av aksjer (nyemisjon) eller ved at selskapets egne midler overføres fra fri egenkapital til aksjekapital (fondsemisjon).

En nyemisjon fører til at selskapet tilføres ny kapital eller reduserer gjeldsbelastningen. En fondsemisjon innebærer imidlertid kun en regnskapsmessig ompostering fra fri egenkapital til aksjekapital, og fører ikke til at selskapet tilføres ny kapital eller reduserer gjelden.

Første skritt i en kapitalforhøyelse er at styret fremmer forslag til generalforsamlingen om at kapitalen skal forhøyes med et gitt beløp  samt forslag til nødvendige vedtektsendringer. Når styret foreslår kapitalforhøyelse i aksjeselskapet (AS) for generalforsamlingen, foreslår det samtidig om pengene skal skaffes til veie ved overføring av fondsmidler, ved konvertering av gjeld eller om aksjonærene skal betale inn mer. Innbetaling av mer aksjekapital kan være innbetaling i form av både penger og eiendeler. Styret må også ta stilling til om det skal utstedes nye aksjer eller om de eksisterende aksjene skal få høyere pålydende verdi.

Det er generalforsamlingen som beslutter kapitalforhøyelsen. Beslutning om kapitalforhøyelse skal minst angi beløpet aksjekapitalen kan forhøyes med, eller eventuelt øvre og nedre grense for forhøyelsen, aksjenes pålydende, det beløp som skal betales for hver aksje og hvem som kan tegne de nye aksjene. I tillegg må det blant annet angis informasjon knyttet til tegningsfrist, oppgjør, utbytterett og utgifter.

Aksjekapitalens størrelse og pålydende verdi er alltid bestemt i selskapets vedtekter. Derfor må generalforsamlingen vedta vedtektsendring i forbindelse med kapitalforhøyelsen.

Hvis kapitalforhøyelsen skjer ved fondsemisjon, skal beslutningen minst angi det beløp aksjekapitalen skal forhøyes med, og om forhøyelsen skal gjennomføres ved forhøyelse av aksjens pålydende eller ved utstedelse av nye aksjer.

Hvis aksjeinnskuddsforpliktelsen skal kunne gjøres opp ved motregning (konvertering av gjeld) eller med andre eiendeler enn penger, skal det utarbeides en særskilt redegjørelse for dette. Redegjørelsen skal være undertegnet av hele styret, og bekreftet av revisor. Tidspunktet for verdsetting kan tidligst være fire uker før generalforsamlingens beslutning.

Kapitalforhøyelsen må være meldt til Foretaksregisteret innen tre måneder etter tegningsfristens utløp, ellers bortfaller beslutningen. Meldingen skal angi beløpet for kapitalforhøyelsen. Hvis kapitalforhøyelsen skjer ved fondsemisjon, gjelder ikke fristen. Kapitalforhøyelsen meldes ved å bruke Samordnet registermelding i Altinn. Husk å oppgi dato for gjeldende vedtekter (den dato generalforsamlingen besluttet aksjekapitalforhøyelsen), og husk underskrifter fra de(n) signaturberettigede. Aksjekapitalen anses som forhøyet med det meldte beløp som er angitt i meldingen når kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.

Følgende skal legges ved meldingen:

  • Kopi/utskrift av protokoll fra generalforsamlingen som viser vedtak om kapitalforhøyelse og endring av vedtektene.
  • Oppdaterte vedtekter.
  • Revisorerklæring eller eventuelt erklæring fra en bank eller annen finansinstitusjon som bekrefter innbetaling (i original).
  • Eventuell redegjørelse om tingsinnskudd eller konvertering av gjeld, undertegnet av hele styret og bekreftet av revisor.

Aksjeeierboken med ev. nye opplysninger om aksjefordeling skal ajourføres.

Siste endring på denne siden: 31.12.2015

Del på: