WCAG-brudd i gammel Altinn II-løsning

Følgende brudd på WCAG 2.1-kravene til universell utforming og tilgjengelighet finnes i skjemaer som er laget i Altinn II. Disse bruddene vil det ikke være regningssvarende å rette i gammel Altinn II-løsning, som blir faset ut i 2025. Vår anbefalte løsning er at skjemaer og tjenester flyttes til den nye Altinn 3-plattformen.


Krav 1.3.1 b

Dette kravet går ut på at tabeller og overskriftceller skal være riktig kodet.

Da Microsoft InfoPath ble laget, var det vanlig å benytte html-tabeller til å lage layouten til skjemaer. Dette var fordi nettleserne på den tiden hadde liten støtte for å posisjonere html-elementer ved hjelp av CSS. For å sikre likt utseende på skjemaer når de ble vist i forskjellige nettlesere, så har de som lagde InfoPath lagt opp til at man benytter tabeller når man designer skjemaer.

InfoPath som verktøy har ikke blitt utviklet slik at man teknisk kan unngå tabellbasert layout uten at dette legger svært sterke føringer for hvordan tjenestene settes opp. Å få tjenestene til å passe til disse føringene vil innebære at layout på tjenestene må settes opp på nytt. Den nye layouten vil i all hovedsak innebære at alle felter i et skjema kommer løpende under hverandre, noe som for seende brukere vil oppleves som en dramatisk svekking av brukskvaliteten for tjenestene. Å gjennomføre en slik endring vil ikke innebære at universelt utformede tjenester kommer på plass raskere enn ved å flytte tjenestene til den nye Altinn 3-plattformen. Utviklingskostnaden ved å gjøre dette vil også være minst like høy som flytting. Det vil også bety uforholdsmessig mye dobbeltarbeid, siden tjenestene uansett vil måtte flyttes til ny plattform – som er den permanente løsningen for å tilby tjenester.

Krav 3.3.2

Dette kravet går ut på at input-felter i skjema skal være beskrevet med ledetekster (html labels).

Microsoft InfoPath støtter imidlertid dessverre ikke labels. Vår leverandør har i sin løsningsbeskrivelse skissert at en mulig løsning kan være å lage et javascript som legger inn label-elementer for hvert input-felt når skjemasiden lastes i nettleseren. Dette forutsetter imidlertid at en skjemautvikler gjør endringer i hvert enkelt av de 871 berørte skjema. For hvert input-felt (tekst, nedtrekk, radio, checkbox) i skjema må skjemautvikler legge inn ledeteksten til feltet som et ScreenTip på selve input-feltet. Det er en egen property på hvert felt for dette i InfoPath.

Det er i dag ikke støtte for å ha språkstøtte for ScreenTip i Altinns Tjenesteutviklingsløsning (TUL). For å oppnå dette må InfoPath-parseren (modul som leser ut innholdet fra hver skjemaside) utvides til å lese inn denne propertien fra hver input-type (tekst, nedtrekk, radio, checkbox). I tillegg må oversettingsmodulen hvor man gjør selve oversettingen utvides med denne nye teksttypen. Her må både GUI, servicelag, og databaselag utvides til å håndtere den nye teksttypen. For hvert skjema må en tjenesteutvikler legge inn ScreenTip på alle felter i skjema. Dette gjelder både synlige felter og skjulte hjelpefelter. Hvis språkstøtte i TUL blir implementert, så kommer oversetting i TUL i tillegg, for de skjemaene som har flere språk. Hvis språkstøtte ikke blir implementert i TUL så må skjemautvikler selv legge inn språkstøtte i skjema. Dette gjøres ved å ha dobbelt sett med inputfelter og så skjule og vise disse basert på brukerens valgte språk i portalen.

Leverandøren vår anbefaler ikke denne løsningen, da risikoen for at en skjemautvikler gjør feil i dette arbeidet, er svært høy. Løsningen baserer seg på å «hacke» InfoPath sitt Core.js script, så vår leverandør skriver i sin løsningsbeskrivelse at det ikke kan gis noen garanti hverken for ytelse eller robusthet når det gjelder en slik løsning. I tillegg til risikoen for ytelse og robusthet ved dette løsningsforslaget, som innebærer at det altså gjøres endringer både i Altinn Tjenesteutviklingsløsning, samt i hvert av de 871 skjemaenes mange felter – kommer at dette vil være et svært omfattende og kostbart arbeid. I tillegg til arbeidet som må gjøres i Altinn TUL, må hver av de 41 berørte tjenesteeierne bruke interne eller eksterne ressurser til å gjøre et stykke arbeid i til sammen 871 skjema.

Våre grove estimater tilsier at kostnaden for de nødvendige justeringene i Altinn er om lag 250 000kroner. Disse justeringene har dog ingen verdi uten arbeidet som må gjøres for hver enkelt tjeneste. Hvor stor denne delen av jobben er, vil variere etter tjenestens omfang og kompleksitet. For en gjennomsnittlig tjeneste estimerer vi at kostnaden vil være i størrelsesordenen 25 000 kroner per tjeneste. Total kostnad for retting blir dermed i overkant av 22 millioner kroner. Dette vil, i likhet med endringene skissert for å utbedre brudd på krav 1.3.1, kreve tid å gjennomføre, være midlertidige forbedringer og dermed dobbeltarbeid og følgelig ikke å anbefale siden tjenestene uansett skal flyttes til ny plattform. 

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema