Godkjente virksomheter skal hvert tredje år sende dokumentasjon til Arbeidstilsynet som viser at virksomheten fortsatt fyller kravene til godkjenning etter § 5. Dokumentasjonen skal første gang sendes innen tre år fra datoen for vedtaket om godkjenning og senere innen tre år fra den forrige fristdatoen. Dette følger av forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester (FOR 2012- 05- 08 nr. 408) §7.

Du bekrefter at virksomheten fortsatt fyller kravene til godkjenning etter § 5 ved å fylle ut og sende inn dette skjemaet sammen med oppdatert dokumentasjon.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Godkjente virksomheter som har ansatte renholdere skal hvert tredje år sende dokumentasjon til Arbeidstilsynet. Virksomheten skal vise at den fortsatt fyller kravene til godkjenning etter § 5.
Virksomheten får brev fra Arbeidstilsynet om når årlig melding skal sendes inn.
Dersom virksomheten unnlater å oppfylle kravene, kan godkjenningen tilbakekalles.

Godkjente virksomheter som har ansatte renholdere.

Du må ha Altinnrollen Utfyller / Innsender for å fylle ut og sende inn skjemaet.

Godkjent bedriftshelsetjeneste, jf. arbeidsmiljøloven § 3-3

• Kopi av kontrakten med godkjent bedriftshelsetjeneste. Navnet og organisasjonsnummeret til bedriftshelsetjenesten må være synlig.

• Kopi av siste års samarbeidsplan eller sist betalte faktura. 2. Vernetjeneste, jf. arbeidsmiljøloven kap. 6 og 7

• Kopi av kontaktinformasjon til verneombud. Virksomheter med færre enn ti arbeidstakere kan avtale en annen ordning . Den må være skriftlig og undertegnet av alle ansatte. Husk at avtale om annen ordning har en gyldighetsperiode på 2 år.

• Virksomheter med mer enn 50 ansatte skal ha AMU. Kopi av referat fra det siste møtet i Arbeidsmiljøutvalget. 3. Arbeidsavtaler, jf. arbeidsmiljøloven §§ 14-5 og 14-6

• Kopi av utfylte og signerte arbeidsavtaler for ulike arbeidsordninger som brukes i virksomheten (fast, deltid, midlertidig, utleie osv.). 4. Allmenngjort lønn, jf. forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsvirksomheter

• Kopi av skriftlig beregning (for eksempel kopi av siste lønnsslipp) som viser at renholdere lønnes i henhold til allmenngjøringsforskriften. Lønn pr. time må gå frem. 5. Yrkesskadeforsikring, jf. lov om yrkesskadeforsikring

• Kopi av siste forsikringsbevis som viser at arbeidstakerne får utbetalt penger hvis de får en yrkesskade eller -sykdom.

Åpne kontaktskjema