Elektriker

Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet, må du ha godkjenning eller autorisasjon for å utøve dette yrket i Norge. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk.

Finn skjemaet på profapp.dsb.no

Om denne tjenesten

Søknaden kan sendes inn av yrkesutøver selv eller arbeidsgiver og skal sendes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

For å tilfredsstille kravene til dokumentasjon må du legge med kopi av originaldokumentene dine. Dersom originaldokumentene er på et annet språk enn engelsk, svensk eller dansk må disse oversettes primært til engelsk, sekundært til norsk. All dokumentasjon skal være oversatt av autorisert translatør.

Alle vedlegg må være i PDF-, PNG- eller JPG-format.

Skal du bygge eller vedlikeholde elektriske lavspenningsanlegg i bolig, næringsbygg og industri i Norge må du kunne fremlegge dokumentasjon på relevant utdanning og relevant arbeidserfaring slik at vi kan vurdere dine yrkeskvalifikasjoner.

Det er viktig at søknaden inneholder opplysninger om hvilket yrke du søker om godkjenning til å utøve i Norge.

Disse dokumentene må leveres inn med søknaden din:

  • CV som beskriver personalia, tidfestet utdanning og relevant praksis i yrket elektriker.
  • Kopi av originalt vitnemål eller diplom fra utdanning med karakterutskrift og læreplan for utdanningen.
  • Kopi av original attest på fullført lærlingkontrakt (hvis aktuelt i det landet det er dokumentert utdanning fra).
  • Kopi av originalt sertifikat, fagbrev, svennebrev eller kompetansebevis til det aktuelle yrket.
  • Kopi av original attest(er) fra nåværende eller tidligere arbeidsgivere som bevis på minst ett års praksis i yrket elektriker i løpet av de 10 siste år, etter endt utdanning. Praksis i yrket må være opparbeidet i et annet land utenfor Norge.
  • Kopi av gyldig pass, alternativt gyldig nasjonalt identitetskort, utstedt av EØS- eller EFTA-land som er godkjent som reisedokument.

Dette yrket faller innunder yrkesgruppen som kalles Elektrofagarbeider (Electrical skilled workers).

Språkkrav:
Nei.

Kriterier/vilkår for godkjenning:

De lovbestemte kvalifikasjonskravene for person som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg fremgår av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek).

De lovbestemte kravene for å ha rett til godkjenning fremgår av Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsforskriften).forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek)

Generelt kreves det mer enn ett år dokumentert relevant praksis etter endt relevant utdanning.

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

Midlertidig tjenesteytelse:

Du kan jobbe midlertidig i dette yrket hvis du allerede er lovlig etablert i et EØS-land eller Sveits, men du må da søke om midlertidig godkjenning. Dette er fordi utøvelsen av yrket kan ha konsekvenser for sikkerhet og helse, og godkjenningsmyndighetene skal kunne kontrollere at du er kvalifisert til å utøve yrket før du begynner å jobbe.

Godkjenningsmyndigheten skal innen en måned etter å ha mottatt søknad om midlertidig godkjenning bestemme om du kan begynne å jobbe uten videre kontroll av dine kvalifikasjoner, eller om du må gjennomføre en egnethetsprøve.

Hvis godkjenningsmyndigheten trenger mer tid enn én måned på å bestemme dette, skal du få beskjed om årsaken til forsinkelsen innen en måned etter at meldingen ble mottatt. I slike tilfeller skal godkjenningsmyndigheten fatte en avgjørelse innen to måneder etter at årsaken til forsinkelsen er løst.

Gebyr: 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kap VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Postboks 2014,
3103 Tønsberg

E-post: postmottak@dsb.no
Tlf: (+ 47) 33 41 25 00

Besøksadresse: Rambergveien 9

Åpne kontaktskjema