Skjemaet benyttes for registrering av foretak som tilbyr å utføre og som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og reparasjon av elektrisk utstyr. Det brukes også ved endring som opphør, nedleggelse overdragelse mv.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Registrering av foretak som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg, og reparerer elektrisk utstyr og endring av registrerte opplysninger (opphør, nedleggelse, overdragelse mv).

Det er ingen frist for innsending av skjemaet, men en virksomhet må være registrert for lovlig å kunne tilby og utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og reparasjon av elektrisk utstyr.

Tjenesten benyttes:

- Ved registrering av foretak som tilbyr og utføre og som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg, og reparasjon av elektrisk utstyr.

- Ved endring av tilstand (opphør, nedleggelse, overdragelse mv.).

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Energi, miljø og klima .

Du kan se hvilke roller du har for en aktør under menyen Profil. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Kun underenheter (bedrift) til foretaket kan bruke skjemaet.

Det er ikke krav om å laste opp dokumenter ved registreringen, men visse opplysninger skal registreres og må være tilgjengelige.

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap vil med registreringen få en oversikt over relevante foretak som opererer på det norske markedet. Foretakene er pliktige å registrere seg for å kunne utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg. Dette vil si:
• å prosjektere anlegg,
• bygge og vedlikeholde andres anlegg,
• kontrollere andres anlegg,
• bygge, drifte og vedlikeholde bedriftens egne lavspenningsanlegg og
• utføre oppgaver på vegne av DLE (sakkyndig selskap).

Registreringsplikten omfatter også foretak som reparerer elektrisk utstyr.

Registreringen vil gi nødvendig grunnlag for DSBs tilsynsvirksomhet.

Oppgaven omfatter ikke foretak som utelukkende har oppdrag knyttet til: a) elektriske anlegg på innretninger for utnyttelse av petroleumsforekomster i indre norske farvann, norsk sjøterritorium og den del av kontinentalsokkelen som er undergitt norsk jurisdiksjon b) elektriske anlegg i luftfartøyer c) elektroniske telekommunikasjons- og informasjonssystemer d) andre elektriske anlegg hvor effekten er så lav at den ikke medfører fare for personskade e) elektriske anlegg forbundet med fremdrift o.l. i kjøretøyer f) foretakenes egne elektriske forsyningsanlegg eller g) foretak som er pålagt lokalt elektrisitetstilsyn.

Bruk av skjemaet

I skjemaet skal søker fylle ut informasjon og erklæringer slik som angitt i påfølgende skjermbilder.

Når det klikkes på knappen ”Send søknad”, nederst i skjermbildet ”Sammendrag”, så sendes din søknad til DSB. Du vil få en kvittering på at søknaden er sendt.

Spørsmål om skjemaet?

Spørsmål kan rettes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Telefon: 33 41 25 00 / E-post: postmottak@dsb.no

Åpne kontaktskjema