Faglig ansvarlig for arbeid knyttet til arbeidsgivers egne elektriske forsyningsanlegg

For å utøve dette yrket og benytte yrkestittelen i Norge må du oppfylle noen minimumskrav regulert av norske lover og forskrifter. Er utdannelsen din tatt i utlandet må du søke om godkjenning/autorisasjon. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav og søknadsprosess.

Finn skjemaet på profapp.dsb.no

Om denne tjenesten

Søknaden kan sendes inn av yrkesutøver eller arbeidsgiver til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

 • Kopi av originalt vitnemål eller diplom med vedlegg fra relevant utdanning til det aktuelle yrket, vedlagt karakterutskrift og læreplan for utdanningen.
 • Kopi av original godkjenning, tillatelse, autorisasjon eller annet kompetansebevis til det aktuelle yrket.
 • Kopi av originale attest(er) fra nåværende eller tidligere arbeidsgivere som dokumentasjon på minst ett års praksis i det aktuelle yrket i løpet av de 10 siste år. Praksis i det aktuelle yrket må være opparbeidet i et annet land utenfor Norge.
 • Oversettelse av alle dokumentene nevnt ovenfor
 • Kopi av pass
 • CV som beskriver personalia, tidfestet utdanning og tidfestet relevant praksis i forhold til det yrket det søkes om godkjenning til å utøve i Norge.


Merknader

 • Ved begrunnet tvil kan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kreve at kompetent myndighet i den andre EØS-staten bekrefter at kvalifikasjonsbeviset er gyldig.
 • Alle kopier må være stemplet og signert av notarius publicus.
 • Både søknaden og alle dokumenter må være oversatt til norsk eller engelsk. Søkere med utdanning fra Sverige eller Danmark trenger ikke å oversette søknaden eller dokumentene.
 • Det er viktig at all etterspurt dokumentasjon er vedlagt søknaden.
 • Søknadsprosessen starter ikke før Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har mottatt en komplett søknad.

Dette yrket faller innunder yrkesgruppen som kalles Faglig ansvarlig for arbeid knyttet til elektriske anlegg (Person who has the professional responsibility for work related to electrical installations)

Språkkrav:
Nei. Det stilles ingen krav til at søker skal kunne ett bestemt språk, men godkjenningsmyndigheten kan kreve at søkeren dokumenterer å ha nødvendige språkkunnskaper for å kunne utøve yrket i Norge.

Kriterier/vilkår for godkjenning:
De lovbestemte kravene for å ha rett til godkjenning fremgår av Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek).

Generelt kreves det mer enn ett år dokumentert praksis etter endt utdanning.

Krav til forhåndskontroll:

Ja.
Som EU/EØS-borger har du rett til å yte dine tjenester i Norge på midlertidig basis uten å søke om godkjenning av yrket ditt på forhånd. Dette prinsippet gjelder imidlertid ikke for yrker som har konsekvenser for pasientsikkerhet eller offentlig sikkerhet. Hvis utøvelse av yrket ditt har slike konsekvenser, kan norske myndigheter forhåndskontrollere dine kvalifikasjoner. En forhåndskontroll innebærer en individuell vurdering av dine yrkeskvalifikasjoner, hvor det blant annet sees på om det er vesentlige forskjeller mellom dine yrkeskvalifikasjoner og det som kreves for å utøve yrket i Norge. Forhåndskontroll er derfor en type forhåndsgodkjenning, og før godkjenningsmyndigheten har fattet en avgjørelse har du ikke rett til å utøve yrket i Norge. 

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal svare søker innen 1 måned etter at søknad om godkjenning er mottatt.
Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen 3 måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr: 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak har du mulighet til å klage på dette vedtaket. Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kap. VI. Klagemuligheten gjelder også hvis godkjenningsmyndigheten ikke har overholdt saksbehandlingsfristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Postboks 2014,
3103 Tønsberg

E-post: postmottak@dsb.no
Tlf: 33 41 25 00

Besøksadresse: Rambergveien 9

Åpne kontaktskjema