Faglig ansvarlig for drift og vedlikehold av arbeidsgiverens egne elektriske lavspenningsanlegg eller små, enkle høyspenningsanlegg

For å utøve dette yrket og benytte yrkestittelen i Norge må du oppfylle noen minimumskrav regulert av norske lover og forskrifter. Er utdannelsen din tatt i utlandet må du søke om godkjenning/autorisasjon. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav og søknadsprosess.

Finn skjemaet på profapp.dsb.no

Om denne tjenesten

Søknaden kan sendes inn av yrkesutøver eller arbeidsgiver til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

For å tilfredsstille kravene for dokumentasjon må du legge med kopi av originaldokumentene dine. Dersom originaldokumentene er på et annet språk enn engelsk, svensk og dansk må disse oversettes primært til engelsk, sekundært til norsk. All dokumentasjon skal være oversatt av godkjent oversetter.

Alle vedlegg må være i PDF, PNG eller JPG-format.

Skal du ha det faglige ansvaret for prosjektering, bygging og vedlikehold av elektriske anlegg på vegne av en bedrift, må disse dokumentene leveres inn med søknaden din:

  • CV som beskriver personalia, tidfestet utdanning og relevant praksis i det aktuelle yrket.
  • Vitnemål eller diplom fra utdanning med karakterutskrift og læreplan for utdanningen.
  • Godkjenning, tillatelse, autorisasjon eller annet kompetansebevis til det aktuelle yrket.
  • Attest(er) fra nåværende eller tidligere arbeidsgivere som bevis på minst ett års praksis i det aktuelle yrket i løpet av de 10 siste år, etter endt utdanning. Praksis i det aktuelle yrket må være opparbeidet i et annet land utenfor Norge.
  • Kopi av gyldig pass.

Dette yrket faller innunder yrkesgruppen som kalles Faglig ansvarlig for arbeid knyttet til elektriske anlegg (Person who has the professional responsibility for work related to electrical installations).

Språkkrav:
Nei.

Kriterier/vilkår for godkjenning:
De lovbestemte kravene for å ha rett til godkjenning fremgår av Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek).

Generelt kreves det mer enn ett år dokumentert praksis etter endt utdanning.

Krav til forhåndskontroll:

Ja.
Som EU/EØS-borger har du rett til å yte dine tjenester i Norge på midlertidig basis uten å søke om godkjenning av yrket ditt på forhånd. Dette prinsippet gjelder imidlertid ikke for yrker som har konsekvenser for pasientsikkerhet eller offentlig sikkerhet. Hvis utøvelse av yrket ditt har slike konsekvenser, kan norske myndigheter forhåndskontrollere dine kvalifikasjoner. En forhåndskontroll innebærer en individuell vurdering av dine yrkeskvalifikasjoner, hvor det blant annet sees på om det er vesentlige forskjeller mellom dine yrkeskvalifikasjoner og det som kreves for å utøve yrket i Norge. Forhåndskontroll er derfor en type forhåndsgodkjenning, og før godkjenningsmyndigheten har fattet en avgjørelse har du ikke rett til å utøve yrket i Norge. 

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal svare søker innen 1 måned etter at søknad om godkjenning er mottatt.
Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen 3 måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr: 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak har du mulighet til å klage på dette vedtaket. Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kap. VI. Klagemuligheten gjelder også hvis godkjenningsmyndigheten ikke har overholdt saksbehandlingsfristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Postboks 2014,
3103 Tønsberg

E-post: postmottak@dsb.no
Tlf: (+ 47) 33 41 25 00

Besøksadresse: Rambergveien 9

Åpne kontaktskjema