For å utøve dette yrket og benytte yrkestittelen i Norge må du oppfylle noen minimumskrav regulert av norske lover og forskrifter. Er utdannelsen din tatt i utlandet må du søke om godkjenning/autorisasjon. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav og søknadsprosess.

For å benytte søknadsskjemaet kreves det innlogging i Altinn. Hvis du ikke har et norsk ID-nummer kan du lage en egenregistrert brukerkonto. Registreringsprosedyren finner du her.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Søknaden kan sendes inn av yrkesutøver og arbeidsgiver til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

 • CV, som beskriver personalia, tidfestet utdanning og tidfestet relevant praksis i det aktuelle yrket.
 • Kopi av originalt vitnemål eller diplom fra utdanningen.
 • Kopi av læreplan for utdanningen.
 • Kopi av original attest på fullført lærlingekontrakt (Hvis aktuelt i det landet det er dokumentert utdanning fra.)
 • Kopi av originalt sertifikat, fagbrev, svennebrev eller kompetansebevis til det aktuelle yrket.
 • Kopi av original(e) attest (er) fra nåværende eller tidligere arbeidsgivere som bevis på praksis.

Merknader

 • Ved begrunnet tvil kan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kreve at kompetent myndighet i den andre EØS-staten bekrefter at kvalifikasjonsbeviset er gyldig.
 • Alle kopier må være stemplet og signert av notarius publicus.
 • Søknadsprosessen starter ikke før Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har mottatt en komplett søknad.
 • Søknad og dokumentasjon som ikke er på svensk eller dansk må være oversatt til norsk eller engelsk.
 • DSB kan kreve at en søker må fremstille seg for en egnethetsprøve eller at det blir fastsatt en prøveperiode.
 • Merk at DSB kan kreve ytterligere informasjon om utdanningen ved behov.

Språkkrav:

Nei. Det stilles ingen krav til at søker skal kunne ett bestemt språk, men godkjenningsmyndigheten kan kreve at søkeren dokumenterer å ha nødvendige språkkunnskaper for å kunne utøve yrket i Norge

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

De lovbestemte kravene for å ha rett til å utøve yrket fremgår av Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal svare søker innen 1 måned etter at søknad om godkjenning ermottatt.
Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen 3 måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr: 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak har du mulighet til å klage på dette vedtaket. Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kap. VI. Klagemuligheten gjelder også hvis godkjenningsmyndigheten ikke har overholdt saksbehandlingsfristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Postboks 2014,
3103 Tønsberg

E-post: postmottak@dsb.no
Tlf: (+ 47) 33 41 25 00

Besøksadresse: Rambergveien 9

Åpne kontaktskjema